Alle veier skal få navn

Alle bygninger skal ha gateadresse innen utgangen av 2015. Dette har Staten bestemt, og i Sørfold kommune er Steinar Strand prosjektleder for navnsetting av veier.

Steinar Strand ved Langstranda, Straumen

Denne veien på Langstranda på Straumen har ikke navn.

Mange veier mangler navn

I boligområdene på Straumen finnes det allerede gateadresser til de aller fleste hus.

Slik er det ikke i resten av kommunen. Med andre ord er det svært mange veier som skal navnsettes, og boliger som pr. i dag mangler vegadresse.

Også hytter

Det statlige pålegget gjelder ikke bare for boliger, det gjelder også for hytter, selv om mange av disse ikke ligger ved veien.

Steinar Strand ved avkjøring til Strømdal

I området Strømdal like ved Straumen er det 5 hus. –  Hvis det hadde vært bare 3, ville alle fått adresse til fylkesveien, men med 5 husstander må denne veien få eget navn, sier Steinar Strand.

Kriseberedskap

Hvorfor har statlige myndigheter kommet med dette pålegget?

–  Dette har flere årsaker. Det gamle systemet med adresse basert kun på gårds – og bruksnummer er ikke egnet til å finne fram til rett hus. Verken for nyinnflyttede, tilreisende, ambulanse, brannvesen, taxi, Posten eller vareleverandører, forklarer Steinar Strand, som tok fatt på oppgaven som prosjektleder for navnsetting av veier i september i år.

–  Dette har med andre ord mye med sikkerhet og kriseberedskap å gjøre. Verdifull tid kan gå tapt hvis man må lete lenge etter rett hus, sier han.

Gjelder også hytter

Men hva med hytter som ligger langt ute i marka, hva slags adresse skal de få? Og veiløse Rørstad med mange feriehus, skal de også få hver sin adresse?

–  I prinsippet skal alle bygg ha et husnummer og en veiadresse. I områder uten vei, vil vi prøve å finne passende områdenavn.  For eksempel ved Rismålsvatnet, i Sagfjorden og Færøyvalen.

Ønsker medvirkning

Strand understreker at navneprosessen skal gjennomføres i samråd med lokalbefolkningen, slik at de får et eierforhold til det endelige resultatet.

–  Bygdene selv velger om grendeutvalget skal representere folket, eller om de ønsker å avholde folkemøter. Vi kommer til å informere om hvilke veiparseller i de ulike bygdene som skal døpes, og innhente forslag på navn til disse. I tillegg til møtene, vil vi invitere til at enkeltpersoner kan komme med innspill via hjemmesiden, sier Strand.

Målet er vedtak i kommunestyret om de nye veinavnene innen juli 2014.

Skiltplan

Etter dette skal det lages en skiltplan, og så skal kommunen bestille skilt og sette opp disse.

De enkelte husene skal også nummereres, og det er huseierne som er ansvarlig for å gjøre dette. Dette får de brev om når den tid kommer.

Vil ta kontakt med lokalhistorielaget

Hva slags veinavn kan vi vente oss? Ganske enkelt Røsvikveien, Seljeåsveien, Andkilveien og Buvikveien, eller Lyder Kvantolands vei, Troll Pe` Lassos plass eller Ragoveien?

–  Vi må vurdere alle forslag, men hvis veien allerede har et godt og innarbeidet navn, bør vi bruke dette. Sørfold Lokalhistorielag vil bli en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. De har lokalhistorisk kunnskap som kan brukes til å sette veinavn.

Navn med forankring

Når det gjelder skilting langs riks – og fylkesveier, er dette statens ansvar. Men når man likevel er i gang med navneprosjektet, kan det bli aktuelt å anmode Statens Vegvesen om noen endringer.

–  Blant annet vet vi at Kobbvassgrenda, som det står på skiltet ved E6, er et navn lokalbefolkningen ikke bruker. Alle sier Kobvatn, sier Strand.

Frikjøpt til teknisk

Til vanlig er Steinar Strand idrettsleder og folkehelsekoordinator. Fram til juli 2014 jobber han to dager i uka med navnsetting av veier, knyttet opp mot enhet teknisk/næring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015