Positiv til utbygging

Kommunestyret har uttalt seg om utbygging av fire småkraftverk som det søkes konsesjon for. Som ventet ble det gitt grønt lys for utbygging, men SV`s to representanter stemt mot.

Anleggsvei fra Straumvassbotn, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Anleggsvei som turvei. Dette er anleggsveien fra Straumvassbotn opp mot Siso. Den er en del brukt som turvei, og fra denne kan man ta seg ned til Fagerbakkan og et av de aktuelle områdene som det søkes konsesjon for.
 
Befaring
Saken gjelder fire småkraftverk i Sørfold.  Det er NVE som treffer avgjørelse i slike saker, men kommunen kommer med uttalelse.
 
Plan- og ressursutvalget behandlet de fire konsesjonssøknadene 8. oktober. Før de tok stilling til søknadene, var de på befaring i de aktuellle områdene.
 
Ekstraordinært møte
Kommunestyret var innkalt til ekstramøte 15. oktober, med kun disse 4 sakene på kartet. En del representanter hadde meldt forfall uten at det lyktes å skaffe fulltallig med  vararepresentanter, og kun 16 av 21 var til stede.
 
Som ventet sluttet kommunestyret seg til vedtakene fra Plan- og ressursutvalget, men ikke enstemmig. SV`s to representanter, Linda Engan og Terje Nystabakk, stemte mot, bortsett fra i saken som gjaldt Storvikelva kraftverk, der vedtaket ble enstemmig.
 
 Det ble også lagt fram nye  merknader til sakene. 
 
Konsesjonssøkere er Småkraft AS, Nord-norsk Småkraft AS og Siso Energi.
 
Vedtak om Gjerdalsvatnet kraftverk, vedtatt med 14 mot 2 stemmer:
 
Med bakgrunn i befaring av omsøkt område, samt en helhetlig vurdering av naturverdier og fritidsinteresser opp mot næringsverdier, anbefaler Sørfold kommune at det gis konsesjon for utbygging av Gjerdalsvannet kraftverk, med følgende merknader:
1.      Utbygging skal utføres på en slik måte at synlige ”arr” i naturen begrenset maksimalt, samt at alle miljøhensyn tas.
2.      Utbygger forplikter seg til å gjennomføre nødvendige kultiveringstiltak i vassdraget for bevaring av anadrome arter i fremtiden.
 
 
Vedtak om  Fagerbakkan kraftverk, vedtatt med 14 mot 2 stemmer:
Med bakgrunn i befaring av omsøkt område, samt en helhetlig vurdering av naturverdier og fritidsinteresser opp mot næringsverdier, anbefaler Sørfold kommune at det gis konsesjon for utbygging av Fagerbakken kraftverk, med følgende merknader:
1.      Veg fra Lemmen og ned til Fagerbakken planlegges av landskapsarkitekt, anlegges og bygges slik at naturinngrep begrenses maksimalt.
2.      Trasévalg gjøres slik at veg anlegges med start fra Lemmen på sørsiden av høydedrag, og følger dette så langt som mulig, slik at veg ikke er synlig fra Fagerbakken. Etter nedstigning til Fagerbakken anlegges veg langs fjellside, slik at man ikke kommer i kontakt med gress-moer i Fagerbakken.
3.      Overføring av kraft fra Fagerbakken kraftverk skal skje ved hjelp av nedgravd kabel.
4.      Utbygger pålegges å gjennomføre Risiko- og sårbarhetsanalyse for Ankilvannet, som drikkevannskilde, i forkant av eventuell utbygging.
5.      Utbygger bes alternativt å vurdere adkomst til Fagerbakken via tunell fra Straumvassbotn.
 
Merknad fra AP under kommunestyrets behandling, også den vedtatt med 14 mot 2 stemmer:
 
Vannføring nedstrøms kraftverket forutsettes ikke redusert, slik at høyde vannspeil i Andkilvatnet forblir uendret.
 
 Vedtak om Raukforsen kraftverk, vedtatt med 14 mot 2 stemmer:
Med bakgrunn i befaring av omsøkt område, samt en helhetlig vurdering av naturverdier og fritidsinteresser opp mot næringsverdier, anbefaler Sørfold kommune  at det gis konsesjon for utbygging av Raukforsen kraftverk, med følgende merknader:
1.      Utbygging skal utføres på en slik måte at synlige ”arr” i naturen begrenset maksimalt, samt at alle miljøhensyn tas.
2.      Utbygger forplikter seg til å gjennomføre nødvendige kultiveringstiltak i vassdraget for bevaring av anadrome arter i fremtiden.
 
Vedtak om Storvikelva kraftverk, enstemmig vedtatt :
Med bakgrunn i befaring av omsøkt område, samt en helhetlig vurdering av naturverdier og fritidsinteresser opp mot næringsverdier, anbefaler Sørfold kommune at det gis konsesjon for utbygging av Storvikelva kraftverk, med følgende merknader:
1. Det forutsettes at det settes krav til tilstrekkelig minstevannføring
2. Foreslåtte avbøtende tiltak vektlegges i konsesjonsbehandlingen.
 
Merknad fra SV under kommunestyrets behandling, enstemmig vedtatt:
 
Under konsesjonsbehandlingen må det stilles krav om at anlegg av vei/rørgate ned til Storvikelva blir gjort så skånsomt som mulig. I lia ned mot sjøen vil veien bli godt synlig, og må utføres slik at intrykket av terrenginngrep ikke blir mer brutalt enn nødvendig.
Sist oppdatert den 09. september 2015