Anleggsplan vedtatt

Kommunestyret har vedtatt å bruke 715.000 kommunale kroner på anlegg for fysisk aktivitet i 2013. Blant annet skal det lages merket og skiltet sommerløype i Seljeåsen.

På skitur i Seljeåsen

FLOTT OMRÅDE. Her er Anne Buvik og barnebarnet på skitur i Seljeåsen en fin vinterdag i fjor. Området innbyr til bruk både sommer og vinter, og nå skal det tilrettelegges og profileres enda bedre.

Foto: Sørfold kommune/ Øistein Wien.

Uten plan, ingen spillemidler
Vedtatt kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse er en forutsetning for å få statlige spillemidler, og planen er også et styringsdokument for bruk av kommunale midler til slike formål.

Handlingsprogrammet eller tiltaksdelen skal rulleres hvert år, mens hele planen revideres hvert 4. år.  Før den politiske behandlingen skjer, skal innbyggerne få anledning til å komme med forslag og innspill, både som privatpersoner og gjennom ulike lag og virksomheter.

Hele planen revideres i 2013
I  2013 står revidering av hele planen for tur, siden det er 4 år siden forrige gang. 

I siste kommunestyremøte før jul ble den årlige rulleringen av handlingsprogrammet foretatt.

Tilskuddspott
Større idrettsanlegg er som oftest finansiert gjennom et spleiselag mellom statlige spillemidler, kommunale midler og dugnad, men planen inneholder også tiltak som kan realiseres bare ved hjelp av posten tilskudd idrettsanlegg på kommunens kulturbudsjett. Denne er på 90.000 kroner.

Stort anlegg
I Buvika er Fauske og Sørfold Jeger- og fiskeforening i gang med å bygge nytt skyteanlegg. Det er søkt om spillemidler til både haglebane, riflebane og klubbhus, og kommunestyret har bevilget et kommunalt tilskudd på 750.000 kroner til anlegget, fordelt på 375.000 kroner i 2012 og det samme i 2013.

Klopplegging
Seljeåsen ved Straumen er et flott turområde som brukes både sommer og vinter. Nå skal det tilrettelegges for økt sommerbruk, med en rundløype som skal skiltes, merkes og klopplegges over myrområder.

Gjennom informasjonstavler etc. tar man også sikte på å øke vinterbruken av området.

Det er idrettslaget Siso som er ansvarlig og anleggseier for dette prosjektet, med kulturkontoret som samarbeidspartner.

Kartutsnitt over Seljeåsen

Dette kartutsnittet viser hvor den merkede sommerløypa skal legges.

Klatrevegg
Kommunestyret har også satt av 100.000 kroner til nytt innebandyvant i Sørfoldhallen, samt 150.000 kroner til klatrevegg og nytt kunstgress til ballbingen ved Straumen skole.

I prioritert handlingsplan for 2013-2016 er det budsjettert med 360.000 kroner til tursti mellom Røsvik og Ånsvik, men dette prosjektet kommer ikke før i 2015.

Planen inneholder også en oversikt over anleggssituasjonen i Sørfold, og status for anlegg som ble gjennomført i forrige planperiode.

Last ned og les:

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013 – 2016 (pdf).

Sist oppdatert den 09. september 2015