Ber om innspill til planprogram

Forslag til planprogram for regulering deponier E6 Sørfoldtunnelene på strekningen Helland – Bonå er nå oppdatert med bedre kart. Vi minner også om folkemøte 29. mars.

Kartutsnitt med foreslåtte deponier markert

Kartutsnitt som viser noen av de foreslåtte deponiene.

Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan

Statens vegvesen skal i samarbeid med Sørfold kommune lage en detaljreguleringsplan for nye deponier og massetak på strekningen Helland–Bonå.

Formålet med planarbeidet er å øke kapasiteten for massedeponering og etablere framtidige masseuttak.

De ber nå om innspill til arbeidet og uttalelser til planprogrammet.

Planforslaget omfattes av forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, og tiltaket skal derfor konsekvensutredes. Planprogrammet beskriver planprosess og medvirkning.

Den nye reguleringsplanen gjelder nærmere avgrensede områder på strekningen Helland -Bonå.

Saken oppdatert med bedre kart pr. 14. mars

NB! Det er nå laget bedre kart, ortfoto med eiendomsgrenser. Dermed kan grunneiere nå finne sin eiendom i forhold til planområdene. Her er de nye kartene:

Kart Helland - Megården

Kart Gyltvik - Aspfjorden

Kart Leirfjorden

Reguleringsplanen skal supplere gjeldende detaljreguleringsplan  for strekningen Megården -Mørsvikbotn, vedtatt av Sørfold kommune 15.11.2016.

Det er et mål at planen vedtas av Sørfold kommune, som er planmyndigheten, rundt årsskiftet 2017/2018.

Last ned og les:

Forslag til planprogram

Kart over planområdene

Innspill, uttalelser, synspunkter og relevante opplysninger bes sendt innen 12. april til:

Innspillene bes merket: Merknad til oppstartsvarsel deponier E6 Sørfold.

Informasjonsmøte 29. mars og åpen kontordag 4. april

Som en del av høringsprosessen blir det også informasjonsmøte:

  • Onsdag 29. mars kl. 18.00 – 20.00 i Rådhussalen, Straumen.

Alle er velkommen.

Det blir også åpen kontordag på Rådhuset:

  • Tirsdag 4. april kl. 09.00 – 17.00 i det store møterommet ved siden av kantinen.

Les mer på nettsidene til Statens vegvesen:

E6 Sørfold

 

 

Sist oppdatert den 12. april 2017