Boligprosjekt i rute

Mellom Krokveien og Smiveien på Straumen skal det oppføres to bygg med til sammen 8 leiligheter. Grunnarbeidet er i gang, og prosjektet går etter planen.

Her kommer nye boliger på Straumen

I dette området på Straumen skal det bygges to 4-mannsboliger, og grunnarbeidet er startet opp.

Mangel på boliger

Det er Indre Salten Boligbyggelag og Dahl Bygg AS som er ansvarlig for tiltaket, som er et direkte resultat av Sørfold kommunes utviklingsprosjektet Sørfold 2010-2030, som ble avsluttet i mars i år.

Der ble det tidlig klart at den viktigste forutsetningen for å stabilisere og øke folketallet i Sørfold er et større og mer fleksibelt boligmarked, der særlig leiligheter er etterspurt.

Med i boligsatsing

Som en av 12 utvalgte kommuner på landsbasis deltar Sørfold i en 3-årig boligsatsing i distriktene i regi av Kommunal- og regionaldepartementet, som også gir tilskuddsmuligheter for kommunene som deltar i programmet

Les mer om dette:

3-årig boligsatsing 2012-2015

En suksess

Det nye boligprosjektet på Straumen kan trygt betegnes som en suksess: Allerede på informasjonsmøtet som Indre Salten Boligbyggelag og Dahl Bygg arrangerte i samarbeid med Sørfold kommune i februar i år, var det flere som skrev seg på liste for å kjøpe leilighet.

I dagene etter møtet ble samtlige 8 leiligheter i første byggetrinn solgt.

Innflyttingsklare neste sommer er målet

–  Planen er å komme i gang med grunnarbeidet for de første leilighetene på forsommeren, uttalte Helge Torbergsen i Indre Salten Boligbyggelag tidligere i år. Dette har man klart, og målet er innflyttingsklare leiligheter sommeren 2014.

Ingen merknader fra naboene

I byggetillatelsen fra Sørfold kommune går det fram at tiltaket krever nabovarsel, men ingen av naboene har sendt inn merknader.

Tomta er tilknyttet offentlig vannverk og avløpsanlegg, og atkomst blir via kommunal vei (Smiveien).

Området er regulert til boligformål i kommunedelplan for Straumen.

Neste byggetrinn kommer

Siden responsen er så stor, ligger det også an til et neste byggetrinn, med forbehold om samme finansiering som for 1. trinn.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015