Sentrale boligtomter

Både utbyggere og privatpersoner har etterspurt boligtomter nær sentrum på Straumen. Nå har formannskapet bedt kommunestyret si ja til å utarbeide reguleringsplan for å tilrettelegge for 6-7 boligtomter mellom Coop/Bygdekroa og skolen.

Her kan det bli boligtomter

Dette er en del av området som nå tiltenkes boligtomter.

Trenger samordning
Gjennom årene er det utarbeidet diverse små og store reguleringsplaner for Straumen. Disse er uoversiktlige og lite samordnet.

Derfor ble det i årets budsjett satt av 400.000 kroner til samordning og justering av disse reguleringsplanene, slik at man får en helhetlig plan for Straumen som er tilpasset dagens behov.

Ønsker boligbygging
Samtidig er kommunen opptatt av å stimulere til økt boligbygging, og man får også en del henvendelser fra folk som ønsker å bygge nær sentrum.

For å imøtekomme behovet og få fortgang i prosessen, har administrasjonen fremmet et forslag overfor formannskapet som går ut på å omprioritere de 400.000 kronene slik at man så snart som mulig kan få en tilpasset reguleringsplan for området mellom butikkområdet med utleiebygget (som inneholder kro, museum og frisør) og skolen.

En slik plan vil tilrettelegge for nye boligtomter i et attraktivt område.

Kartutsnitt Straumen

Kartutsnitt som viser området som er tenkt regulert.

Også privat grunn
Grunnen eies delvis av private grunneiere og delvis av kommunen. – En reguleringsplan vil kunne avklare arealbruken og være et redskap for å skaffe tilgang til arealet, skriver rådmannen i sin saksutredning.

Dette sa et enstemmig formannskap seg enig i da de møttes 17. januar. Saken skal videre til plan – og ressursutvalget og kommunestyret.

Sist oppdatert den 09. september 2015