Elva skal hete Bonnåelva

Statens Kartverk har bestemt at det skal skrives Bonnåelva og Bonnådalen. Nå ber de Sørfold kommune følge opp med dobbel n også i bygdenavnet, som da skal skrives Bonnå.

Bonnåelva

Dette er elva som nå skal skrives Bonnåelva. Bildet er tatt på Kulturminnedagen 2009, da Alf Nicolaisen guidet publikum gjennom området nedenfor Leirfjorden skole.

Navnevedtak

Statens Kartverk har sendt et brev til Sørfold kommune, der det redegjøres for navnevedtak og begrunnelse for disse.

Kan påklages
Dersom annet ikke er fastsatt i loven, skal en ved fastsetting av skrivemåten for stedsnavn ta utgangspunkt i nedarvet lokal uttale.

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages. Den enkelte kommune skal sørge for at vedtakene blir gjort kjent for de parter i kommunen som har klagerett i slike saker.

Slik vi forstår lovteksten, kan f.eks. Bruks- og grunneiere og lokale organisasjoner med tilknytning til stedsnavn sende inn klage.

Kommuner bestemmer bygdenavn
I brevet framgår det at Statens Kartverk har fattet vedtak om å skrive Bonnåelva og Bonnådalen. Samtidig ber de kommunen endre skrivemåten fra Bonå til Bonnå.

Forklaringen på dette er at det er kommunene som har vedtaksrett når det gjelder navn på bygder, mens Statens Kartverk har myndighet til å fatte vedtak om øvrige navn.

Når det gjelder elva, forekommer også navnene Bonåa og Bonåga på diverse kart, men heretter blir den offisielle betegnelse altså Bonnåelva.

Tørrågheia
I brevet nevnes også Tørrågheia, som finnes på kart. (Tørrågheia ligger i Kalvika).

Her avventer stedsnavntjenesten med å gi tilråding til kommunen har fått inn informasjon om uttale.

Siden dette er navnet på en ås, og ikke en bygd, er det Statens Kartverk som fastsetter skrivemåten, men Språkrådet v/ stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge gir tilråding. Dette er vanlig saksgang i alle slike saker.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015