Budsjett 2016

Formannskapets innstilling til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 ligger til ettersyn, både her, på biblioteket og på servicekontoret. Endelig budsjettbehandling skjer i kommunestyret 17. desember.

Langmoen industriområde

Det er satt av 1 million kroner til tilrettelegging for ny næringsvirksomhet på Langmoen industriområde, samt  500.000 til grunnundersøkelse og kommunedelplan i samme område.

Sistnevnte for å kunne ta imot masser når arbeidet med ny E6 starter opp.

Langmoen ligger ved Trollbukta, vest for Straumen, der det fra før av er flere næringsaktører.

Fortsatt godt nivå på kommunale tjenester

–  Kommunens budsjettrammer vil medføre at vi må bruke mindre ressurser på velferdstjenester i årene fremover. Til tross for dette vil vi fortsatt ligge på et godt faglig driftsnivå, skriver rådmann Ørjan Higraff i sin innledning til budsjettet.

–  Vi vil fortsatt levere gode faglige tjenester til kommunens innbyggere og næringsliv for 243 millioner kroner, sier rådmannen.

Rådmannen legger fram et forslag til investeringsbudsjett på til sammen 13,375 millioner kroner i 2016. Totalt for hele økonomiplanperioden skal det gjennomføres investeringer på vel 84,445 millioner kroner, med et samlet lånebehov på 66,545 millioner kroner.

Offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling

I henhold til kommuneloven ligger budsjettforslaget til offentlig ettersyn.

I papirutgave kan det leses  på servicekontoret og på biblioteket.

Her på hjemmesiden kan alt lastes ned digitalt.

Budsjettdokumentene består av:

Budsjett 2016 (driftsbudsjett, investeringer og kommentarer)

Investeringer

Budsjettbehandling  i formannskapet 26. november

Betalingssatser og gebyrer, vedtak i formannskapet 26. november

Betalingssatser tekniske tjenester, vedtak i formannskapet 26. november

Se også artikkel om:

Investeringer 2016-2019

Sist oppdatert den 28. desember 2015