Nye priser for musikertjenester

Kommunestyret har vedtatt nye betalingssatser for distriktsmusikertjenester med virkning fra 1. januar 2013. Den viktigste endringen er at alle oppdragsgivere unntatt foreninger i Sørfold må betale minimum 2.000 kroner for å bruke distriktsmusikerne.

F.v. Sveinar Aase, John Kristian Karlsen og Ole-Anders Seines

Distriktsmusikerne i Sørfold. F.v. pianist Sveinar Aase, sanger John Kristian Karlsen og trompetist Ole-Anders Seines. Foto: Fotograf Holst.

Aktive musikere
Sørfold er vertskommune for tre distriktsmusikere, som medvirker i en rekke sammenhenger både i og utenfor kommunen. De er jevnlig på turnéer, og selges også til enkeltoppdrag i tillegg til at de produserer egne konserter.

God butikk
I regnskapet for 2011 framgår det at ordningen ga en samlet inntjening på 676.000 kroner. Av dette er 253.000 tilskudd til stillingene fra Musikk i Nordland, som refunderer 17% av lønnsutgiftene. Resten er inntekter fra turnéer og enkeltoppdrag.

Differensierte satser
Intensjonen er at bruk av musikerne i kommunens kulturliv skal subsidieres, mens annet salg i størst mulig grad skal dekke de faktiske kostnadene.

Dette krever imidlertid at man også tar med kostnader og tidsbruk til forberedelser, administrasjon og innøving når man setter opp regnestykket.

Minstepris som tilsvarer 10 timer
I de nye satsene opereres det derfor med en minstesats eller startkostnad for flere typer oppdragsgivere enn før.

Minsteprisen er satt til 2.000 kroner for privatpersoner i Sørfold, og 4.000 kroner for bedrifter i Sørfold og alle typer oppdragsgivere utenfor kommunen.

Redusert pris for foreninger i Sørfold
Minstesatsen som refereres ovenfor gjelder ikke for lag og foreninger i Sørfold. Disse betaler en timepris på 200 kroner pr. musiker fra første time.

Dette koster det å leie distriktsmusikerne i Sørfold fra 1. januar 2013:

  • For lag/foreninger i Sørfold: Det betales en timepris på kr. 200 pr. musiker fra første time.
  • Privatpersoner i Sørfold: Kr. 2.000 pr. musiker pr. oppdrag for oppdrag inntil 10 timer. Dersom oppdraget overstiger 10 timer, betales en timepris på kr. 200 i tillegg til minsteprisen.
  • For bedrifter i Sørfold samt alle typer oppdragsgivere utenom Sørfold: Kr. 4.000 pr. musiker pr. oppdrag for oppdrag inntil 10 timer. Dersom oppdraget overstiger 10 timer, betales en timepris på kr. 400 i tillegg til minsteprisen.
  • I tillegg betaler oppdragsgiver reise og opphold, samt tariffbestemte tillegg for særskilte høytids – og helgedager (pinse, påske etc.). Tillegg for vanlige helger er innbakt i timeprisen.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015