Velger naturlig nedbrytning

Sørfold kommune har rådført seg med både Fiskeridirektoratet, Kystverket, fagekspertise og miljøvernmyndigheter i saken om dumping av død sild i Tørfjorden. Samtlige instanser vurderer naturlig nedbrytning som den beste løsningen, og det vil derfor ikke bli iverksatt tiltak.

Tørfjorden ved Trengsel bru

I dette området ved Trengsel bru ble det i september dumpet sild i fjorden, nærmere bestemt på Torkilseng-siden av brua, som blir til venstre på dette bildet.

Melding fra alarmsentralen

Sørfold kommune mottok 13. oktober melding fra alarmsentral 110 i Bodø, om forurensing av dumpet sild i Tørfjorden. 110-sentralen hadde selv mottatt denne meldingen fra Fiskeridirektoratet i Nordland.

Meldingen gikk ut på at det var påvist dumping av 4-5 tonn sild på havbunnen i Tørfjorden, nedenfor Trengsel bru ved Torkilseng. Dumping ble dokumentert av Fiskeridirektoratet 3. oktober, og skal ha skjedd anslagsvis 3-4 uker før påvisning.

Fiskeridirektoratet anbefaler naturlig nedbrytning

Kommunen kontaktet Fiskeridirektoratet for å få en mer utfyllende rapportering. De bekreftet meldingen, og at de hadde fått tips om mulig dumping fra innbyggere i området.

Fiskeridirektoratet opplyste at dumpet sild lå på 15 til 45 m dyp. Direktoratet var av den oppfatning at en her ikke skulle gjøre tiltak for å fjerne denne forurensingen, men heller la naturlig nedbrytning skje.

Fylkesmannens miljøvernavdeling med samme konklusjon

Kystverket i Horten ble også kontaktet, og de gjorde samme vurdering som Fiskeridirektoratet.

Ved kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland fremkom det ingen annen vurdering. De mente også at Sørfold kommune ville kunne få et problem ved deponering av forurenset masse ved et eventuelt opptak, da det ikke finnes lokalt deponi for dette. Her kan en i verste fall måtte koste forsendelse av materialet til Sverige for sanering.

Økologiske konsekvenser av forusensing vurderes

Kommunen kontaktet videre Universitet i Nordland, avdeling for naturvitenskap, for en vurdering av økologiske konsekvenser av forurensing.

Professor  Ketil Eiane ved fakultet for biovitenskap og akvakultur vurderer forholdene slik at en ikke behøver å iverksette tiltak for å fjerne denne forurensningen. Mengde sild sett i forhold til strømningsforhold og dybde tilsier at naturlig nedbrytning i all hovedsak vil skje i løpet av et års tid.

Eiane mener også at et eventuelt forsøk på opptak av forurenset masse vil kunne medføre at denne går i oppløsning, og spres ut med vannmassene over et større område.

Kan medføre lukt

Imidlertid poengterer Eiane at naturlig nedbrytning medfører forhøyet bakteriell vekst på forurensningssted, noe som vil kunne medføre lukt i området, samt eventuelt smak på fisk og skalldyr som beiter i området i den tid nedbrytningen skjer.

Vil følge rådene

Ut fra dette konkluderer Sørfold kommune med at en ikke vil sette i gang tiltak for å fjerne forurensning på havbunnen.

Dette opplyser Kurt P. Hjelvik, som er Sørfold kommunes beredskapsleder og kommunens kontaktperson i Salten interkommunale utvalg mot akutt forurensning. (IUA).

Sist oppdatert den 09. september 2015