E6 Megården - Mørsvikbotn, høring

Forslag til planprogram for ny E6 gjennom Sørfold ligger på høring til 22. april. Dokumentene kan lastes ned hefra.

Megården tunnel

Dagens tunneler gjennom Sørfold tilfredsstiller ikke sikkerhetsforskriftene.

Tiltaket skal konsekvensutredes

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-8 har Statens vegvesen etter avtale med Sørfold kommune satt i gang arbeid med å planlegge ny E6 på strekningen Megården – Mørsvikbotn.

Formålet med planarbeidet er å bidra til utbygging av ny vei med tunneler som tilfredsstiller tunnelsikkerhetsforskriften, samt avklare deponi og sjødeponi.

Planforslaget omfattes av forskrift om konsekvensutredninger §2, vedlegg 1, og tiltaket skal derfor konsekvensutredes.

Forslag til planprogram sendes på høring, og ligger til offentlig ettersyn i perioden 26. februar – 22. april 2015.

Dokumentene ligger her, begge i pdf:

Forslag til planprogram

Plankart

NB! Forslag til planprogram med kart ligger i papirutgave på servicekontoret, Rådhuset.

To planprosesser går paralellt

For å kunne starte bygging av ny E6 så snart som mulig, vil planleggingen etter plan - og bygningsloven og sluttføringen av konseptvalgutredningen delvis gå paralellt.

Les mer om dette på Statens vegvesens nettsider:

Nyhetsartikkel om E6-planleggingen

 

Merknader til planprogrammet må være skriftlige og sendes innen 22. april til:

 

Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø, eller på e-post til
firmapost-nord@vegvesen.no  og merkes med «Høringsuttalelse planprogram E6 Megården – Mørsvikbotn».

Dersom du har behov for mer informasjon, kontakt:

Statens vegvesen v/ Bjørn Tore Olsen, tlf. 755 52 827/ 986 87 611

Les mer om saken:

Statens vegvesen, E6 Sørfold

Sist oppdatert den 25. september 2015