Engasjerte ungdommer

28 ungdommer fra hele kommunen var til stede på åpent ungdomsmøte om kommunereformen 6. mai. De unge pekte blant annet på positive og negative sider ved å bo i Sørfold.

Vilde Sofie Nohr innledet

Arrangør var Sørfold Ungdområd. Her ser vi rådets leder Vilde Sofie Nohr, som innledet.

Mange synspunkter

Seinar Strand er sekretær for ungdomsrådet. Han forteller om flott engasjement og mange synspunkter og spørsmål fra de unge.

I tillegg til ungdom, var noen voksne fra arbeidsgruppa til stede, blant annet rådmann Ørjan Higraff og noen politikere.

Alle fikk gratis pizza og brus.

Ungdom vil bli hørt

 Vilde Sofie Nohr innledet om bakgrunnen for kommunereformen og møtet:

 Stortinget ønsker endringer fordi samfunnet har endret seg, og kanskje må kommunene og  fylkeskommunene omstruktureres. Ungdomsrådet har to ungdommer med i det kommunale  utvalget.

- Nå ønsker kommunen og ungdomsrådet å få synspunkter fra ungdom som vi skal ta med  i det videre arbeidet. Ungdommens stemmer er viktige og ungdom vil bli hørt, sa Vilde Sofie Nohr.

 Samfunnsmessige endringer

Steinar Strand redegjorde for tidligere endringer av kommunegrenser og flytting av kommunesenter, som følge av endret sysselsetting og kommunikasjonsmønster.

–  Nå er tida inne for å vurdere om dagens kommunestruktur bør endres, sa han.

   Rådmann Ørjan Higraff snakket til de unge

Rådmann Ørjan Higraff snakket til den unge forsamlingen.

Ungdommen er framtida

Så var det rådmannens tur. Han orienterte om kommunens viktigste oppgaver, i dag og i årene framover.

–   Det er viktig at ungdom er med i diskusjonene og blir hørt siden det er dere som skal bo her i framtida, sa han til de unge. Han poengterte også hvor viktig det er med utdanning.

–  Uansett hvordan kommunegrensene blir, har vi bruk for veldig mange typer utdanning. Vi vil at dere skal ta utdanning og komme tilbake hit og bosette dere, sa han.

Og han la til at en større kommune også kan ha positive effekter.

Sterke og svake sider ved dagens kommune

De frammøtte ble utfordret til å trekke fram positive og negative sider ved å bo i Sørfold.

Her er en oppsummering av de positive sidene:

 •  Vi har gode skoler og barnehager, også gode bygg.
 •  Fin hall, basseng og gymsaler 
 •  Bra ungdomsklubber
 •  Bra bibliotek
 •  Vi har det trygt, godt miljø og alle kjenner alle
 •  Slipper stress med å bo i en by 
 •  Bra butikk på Straumen
 •  Gode idrettsanlegg og gode tilbud gjennom lag/ foreninger for å være fysisk aktive.
 •  Mange turstier og fin natur med muligheter for jakt / fiske og friluftsliv 
 •  God kulturskole og UKM.
 •  Bra korps
 •  Ungdom får sommerjobb
 •  Ungdom har medbestemmelse, f.eks. gjennom Sørfold ungdomsråd

Negative sider:

 •  Biblioteket er for lite åpent / vi er bekymret for bibliotekets framtid
 •  Dårlig kollektivtransport-tilbud.
 •  For få butikker
 •  Vi har ikke videregående skole
 •  Noen skoler er litt for små (få klassekamerater)
 •  Dårlig nett noen steder i kommunen

Mange unge var til stede

Mange ungdommer var til stede på møtet.

Prøveavstemning

–  Forsamlinga trakk ingen konklusjoner om det er bra eller ikke å slå seg sammen med andre kommuner, sier Steinar Strand.

–  Men til slutt tok vi ei prøveavstemming med spørsmålet:

Hvor mange synes det er ok at Sørfold inngår ekteskap med en eller flere kommuner?
Resultat : 5-6 stk sier JA   / 10.-12 sier NEI  / Resten hadde ikke bestemt seg

Oppfordring til slutt : Selv om ingen under 18 år får lov å stemme ved den rådgivende folkeavstemminga, oppfordres de andre til å møte opp på folkemøtene i bygdene og snakke med sine foresatte / prøve å påvirke dem.

–  Ungdomsrådet oppfordrer de voksne til å delta på folkemøtene som vil komme, og håper de er like engasjert som ungdommen er, avslutter Steinar Strand, som er imponert over engasjementet hos de unge.

Folkemøte 15. juni

Mandag 15. juni kl. 18.00 i Rådhussalen blir det folkemøte om kommunereformen.

Vi kommer tilbake med program for dette.

Sist oppdatert den 09. september 2015