Vil ha ergoterapeut

Rådmannen ber formannskap og kommunestyre opprette hel stilling som ergoterapeut. Forslaget kommer fra arbeidsgrupa som jobber med lokal iverksetting av samhandlingsreformen, og funksjonen som hjelpemiddelkontakt skal innbakes i stillingen.

Hjemmetjeneste Sør, foto Sørfold kommune/ Kjell Eilertsen

KONTOR HER. Ergoterapeuten vil få kontor i lokalene til Hjemmetjeneste Sør, som ligger i denne delen av omsorgsboligene på Straumen.

Omgjøring av stillingshjemler

Forslaget innebærer ingen økning av stillingshjemler. Det er nylig fattet vedtak om å øke ressursen som hjelpemiddelkontakt fra 20 til 50%, og ut over dette skal stillingshjemler fra institusjonene på til sammen 50% omgjøres og tilføres den nye stillingen som ergoterapeut.

Bredt sammensatt

Arbeidsgruppa som forbereder iverksetting av samhandlingsreformen består av følgende personer og representanter:

 • Ordfører Lars Evjenth (AP)
 • Silje Sørfjordmo Jensen (SP), represenant for opposisjonen
 • Rådmann Torbjørn Winther
 • Helsesjef Jarand Gjestland
 • Fagleder omsorg Kjell Eilertsen
 • Kommunalsjef Lisbeth Fredheim
 • Folkehelsekoordinator Steinar Strand

 

Styrke hjelp til hjemmeboende

Samhandlingsreformen medfører at kommunene skal ivareta flere pasienter lokalt, gjennom å ha tilbud som hindrer sykehusinnleggelse, og å kunne ivareta pasienter som er ferdigbehandlet på et tidligere tidspunkt. Dette betyr at det må sikres god og riktig kompetanse innenfor flere fagområder.

Det er også et mål at eldre og andre med hjelpebehov skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, dersom de ønsker det. Tilrettelegging og ombygging av boliger er derfor et område som får økt fokus. Pr i dag har ikke Sørfold kommune kompetanse til å foreta vurdering av tilretteleggingsmuligheter.

Dette er en tjeneste som en ved behov har kjøpt fra Fauske kommune.

Hva er en ergoterapeut?

Hovedoppgaven for ergoterapeuter er: å fremme helse og livsmestring gjennom å tilrettelegge for menneskers funksjon, aktivitet og deltagelse i dagliglivet.

Dette gjelder både innenfor rehabilitering etter sykdom, tilrettelegging i personers hjem, tilrettelegging av fysisk læringsmiljø innenfor skole og barnehage, samt tilpasning av arbeidsplasser for ansatte med spesielle behov osv.

Ergoterapeuter arbeider med ulike brukergrupper innen helse- og sosialtjenesten. De fleste ergoterapeuter jobber i dag i kommunehelsetjenesten.

Mange er tilknyttet hjemmebaserte tjenester og/eller rehabiliteringsinstitusjoner. Innenfor de statlige helseforetak finner vi ergoterapeuter både innen somatisk og psykiatrisk helsetjeneste.

Råd og veiledning

Den nevnte arbeidsgruppa ser for seg følgende oppgaver for den nye stillingen:

 • Hjelpemiddelformidling og opplæring, være kommunens kontaktperson mot NAV, og andre internt som jobber med hjelpemidler. Dette vil utgjøre ca 50% av stillingen.
 • Råd og veiledning i forbindelse med rehabilitering ved institusjon som har rehabiliteringspasienter.
 • Råd og veiledning til alle enheter i Sørfold kommune innenfor fagområdet. Også barnehager og skoler har stor nytte av veiledning innenfor ergoterapi for å tilrettelegge for barn med spesielle behov.
 • Saksbehandling og veiledning i forhold til behov for ombygging og tilrettelegging av boliger. Samarbeid med NAV lokalt i forbindelse med vurdering av stønad til ombygginger osv.

 

Gruppa ønsker at stillingen kunngjøres ledig med forbehold om kommunestyrets godkjenning.

Dette også med bakgrunn i at stillingsinnehaver som hjelpemiddelkontakt har sagt opp sin stilling og fratrer i løpet av våren.

Saken om ergoterapeut skal behandles i formannskapet 3. mai.

Les mer om:

Samhandlingsreformen (link)

Sist oppdatert den 09. september 2015