Etiske retningslinjer

Kommunestyret har vedtatt etiske retningslinjer som trådte i kraft 1. juli 2011, og som gjelder for både ansatte og folkevalgte. Hensikten med disse er å utvikle gode holdninger og høy etisk standard.

Sørfold kommunes facebook, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

 Det skal vises stor aktsomhet i fohold til hva som legges ut på sosiale nettsteder, og bruk av slike i arbeidstiden skal være arbeidsrelatert.  Dette er kommunens facebook.

Omdømme

Lokaldemokratiet bygger på et gjensidig tillitsforhold mellom innbyggerne og de folkevalgte. Ansatte forvalter ansvaret som politikerne er tildelt, og deres holdninger og opptreden vil ha betydning for hvordan befolkningen oppfatter sin kommune.

En rettesnor for å ta de riktige valgene

De etiske retningslinjene er utarbeidet i et samarbeid mellom alle enhetslederne i Sørfold kommune, og initiativet er svært godt mottatt.

Hovedformålet er å utvikle gode holdninger og god praksis; og å være til hjelp for å ta de riktige valgene.

-  Etiske retningslinjer sier noe om hvilken etisk standard vi som kommune vil ha og hvilke handlinger som ikke aksepteres, skrev rådmannen i sin saksutredning da saken ble behandlet i kommunestyret 7. april i år.

Retningslinjene omfatter blant annet habilitet, smøring, diskriminering, lojalitet og representasjon.

Noen av punktene gjelder bare for ansatte, men de fleste bestemmelsene har gyldighet både for folkevalgte og ansatte.

Bi-erverv

Det er ikke forbud mot at ansatte i kommunen driver egen næringsvirksomhet, men arbeidsgiver skal informeres om dette, og virksomheten skal ikke være i konflikt med kommunens tjenester.

Frivillige organisasjoner

Et annet tema som tas opp i retningslinjene, er ansattes og folkevalgtes engasjement i frivillige organisasjoner.  – Ansatte og folkevalgte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og egne interesser, heter det i retningslinjene.

Lederne informerer

Lederne har ansvaret for å informere sine ansatte om disse retningslinjene.

Bruker facebook for å kommunisere

Kommunen har egen facebookside, og denne er en kommunikasjonskanal overfor innbyggerne og omverdenen for øvrig. Det foreligger også retningslinjer for bruk av denne og hvordan kommunen opptrer på facebook.

Last ned og les:(begge i pdf)

Etiske retningslinjer for Sørfold kommune

Retningslinjer for bruk av facebook

Sist oppdatert den 02. mars 2017