Drikkevannet må sikres

- Andkilvatnet er drikkevannskilde for bebyggelsen langs vassdraget, og det er viktig at vannkvaliteten ikke forringes. Dette skriver Sørfold kommune i sin uttalelse til søknad fra Siso Energi AS om utslippstillatelse for prosessvann under bygging av Fagerbakken kraftverk.

Andkilvatnet

Andkilvatnet er drikkevannskilde for bebyggelsen i dette området. Bildet er tatt fra Lappelva.

Skal bygge kraftverk
Siso Energi søker om utslippstillatelse for prosessvann under bygging, og lekkasjevann fra ferdig tunnel i forbindelse med Fagerbakken kraftverk.

Søknaden omfatter avløpsvann fra driving av tunnelen, bygging av inntak samt permanent utslipp fra lekkasjevann og spylevann fra vask.

Fylkesmannen ber om uttalelse
Det er Fylkesmannen i Nordland som skal behandle denne søknaden. Men før de treffer avgjørelse, har de bedt om uttalelse blant annet fra Sørfold kommune. Og det har de fått.

Vannanalyser
-  Omsøkt tiltak er i direkte inngrep med Andkilvatnet, som er drikkevannskilde for bebyggelsen langs vassdraget. Etter kommunens vurdering er det viktig at vannkvaliteten ikke forringes.

I søknaden er rensetiltak i anleggsperioden relativt godt beskrevet, men det bør etableres et regime for vannanalyser som sikrer god vannkvalitet både i anleggsfasen og i driftsfasen. Dette skriver avdelingsingeniør Eirik Stendal i kommunens høringsuttalelse i saken, og videre:

Fast felles påfyllingsområde
-  Den angitte grensen på 10 meter for påfylling av maskiner vurderes ikke som tilstrekkelig. Dette vil bety at ved uhell i nedstrømsområder vil det raskt kunne bli avrenning direkte til elv eller vann.

Vår anbefaling er at det bør etableres fast felles påfyllingsområde, etablert med barriere, fall mot sluk, og oppsamling av all avrenning fra dette området. Drivstoff, oljer og kjemikalier skal lagres innenfor samme barrierer.

Transport langs Straumvatnet
I tillegg til selve driften av anleggsområdet skal det foregå transport langs Straumvatnet, som er hovedvannkilde for Straumen med ca. 800 personer tilknyttet.

Rasutsatt område
Helsesjefen har også uttalt seg om søknaden, og han påpeker at ferdsel langs Straumvatnet er underlagt restriksjoner.

Dette skyldes både at det er drikkevann, og at veien går i et meget rasutsatt område.

Se også:

Vil beskytte drikkevannskilde

Søker om utslippstillatelse
 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015