Søker om utslippstillatelse

Siso Energi AS har søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider i forbindelse med utbygging av Fagerbakken kraftverk. Fylkesmannen ber om uttalelse fra kommunen.

Fagerbakkan

FAGERBAKKAN. I dette området kommer Fagerbakken kraftverk.

Ved elva
Kraftverkstunnelen vil få en lengde på ca. 1350 meter, og det vil bores en sjakt på ca. 446 meter fra inntaket.

Tunnelpåhugget vil være ved Fagerbakkelva, og utslipp fra anleggsarbeidene vil skje til denne.

Noe oljesøl
Prosessvannet fra byggingen av krafttunnelen vil inneholde slam av steinstøv, nitrogen fra sprengstoffrester, evt. sementslam og noe oljesøl fra hydraulikksystemer.

Ber om uttalelse
Fylkesmannen ber nå om uttalelse fra Sørfold kommune innen 27. september.

I denne forbindelse ber de om opplysninger om spesielle lokale forhold som kommunen mener mangler eller er utilstrekkelig beskrevet i søknaden.

Dette kan være reguleringsplaner, naboer, andre interesser.

Søknaden anmodes lagt fram for etater, utvalg, råd eller nemnder som kan ha interesse i saken, for eksempel teknisk etat, miljøvernleder, kommunelege, miljøutvalg m.fl.

Frist for uttalelse er satt til 27. september.

Last ned og les (begge dokumenter er i pdf):

Søknad om utslippstillatelse

Landskaps - og miljøplan for Fagerbakken kraftverk

Uttalelse tidligere gitt til konsesjonssøknaden
Kommunestyret uttalte seg til selve søknaden om konsesjon for  bygging av Fagerbakken kraftverk 15. oktober 2010. Da var konklusjonen at man anbefalte at konsesjon ble gitt, men med med en del merknader.

Her kan du se vedtaket:

Vedtak i kommunestyret 15. oktober 2010

 

Sist oppdatert den 09. september 2015