Flyttemelding for å få kommunal bolig

Rådmannen ber kommunestyret ta inn et krav om at leietakere i kommunale boliger må melde flytting til Sørfold. Dette foreslås iverksatt fra 1. januar 2013.

Flyttemelding via internett

PÅ NETTET. Flyttemelding ordner du enkelt og greit via skatteetatenes hjemmesider.

Ikke i reglementet fra før
I 2008 vedtok formannskapet følgende om hvilke grupper av boligsøkende som prioriteres ved tildeling av kommunale boliger:

  • Ungdom ( unge enslige/ unge familier)
  • Nøkkelpersonell til kommunale stillinger
  • Personell som flytter til Sørfold for å arbeide i andre bedrifter enn kommunen
  • Søkere som har problemer med å komme inn på det private markedet av sosial grunner, må vurderer spesielt opp mot tilgjengelige omsorgsboliger og leiligheter

En selvfølge
Som det framgår, er det ingen bestemmelse i dagens reglement om at leietakerne skal være hjemmehørende i Sørfold kommune. Eller sagt med andre ord: At de som kommer flyttende også har meldt flytting til folkeregisteret.

Dette har man tatt som en selvfølge. Nå viser det seg imidlertid at flere bor i kommunale leiligheter uten å være bostedsregistrert i Sørfold.

Skatteinntekter og innbyggertall
Dette innebærer at kommunen går glipp av både skatteinntekter og statlige rammeoverføringer som følger innbyggertall.

Nå er det tatt tak i denne problematikken, og rådmannen innstiller overfor kommunestyret at det tas inn en bestemmelse i leiekontrakten om at leietakere i kommunale boliger plikter å melde flytting innen to uker etter overtakelse av boligen.

For turnuskandidater, sommervikarer og andre som har kortvarig arbeidskontrakt i kommunen kan det gis dispensasjon.

Vil også gjelde dagens leietakere
Det foreslås at den nye bestemmelsen også skal gjelde for de som bor i kommunale leiligheter i dag.

Saken skal behandles i kommunestyret 25. oktober.

Se også:
Husk å melde flytting

 

Sist oppdatert den 09. september 2015