Fysisk aktivitet gir helsegevinst

– Fysisk aktivitet kan forebygge, utsette og lindre sykdom, sier folkehelsekoordinator Steinar Strand. 18. desember skal kommunestyret behandle kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2014-2017.

Fiskebrygge ved Gjerdalsvatnet

Universell utforming og tilrettelegging for alle er et viktig prinsipp også når det gjelder naturopplevelse. Konkret kan dette f. eks. bety fiskeplasser som er tilpasset bevegelseshemmede, som her ved Gjerdalsvatnet. Foto: Ragnhild Hansen.

Viktig styringsdokument

Forrige kommunedelplan for fysisk aktivitet ble vedtatt i desember 2009 og gjaldt for årene 2010 - 2013. En ny plan for perioden 2014 – 2017 skal være et viktig dokument i kommunens arbeid med å tilrettelegge for anlegg og aktiviteter.

Kommunedelplanen er et selvstendig styringsdokument, men er kun ett av flere planverk i kommunen for å fremme god fysisk /psykisk helse og god livskvalitet.   

Uten plan, ingen spillemidler

En vedtatt, prioritert anleggsplan danner også grunnlaget for søknader om statlige spillemidler til både private og offentlige anlegg.  

Prosess med medvirkning

Veien fra oppstart til ferdig plan ser slik ut:

  • 16. april : Vedtak i formannskapet om oppstart
  • 18. april : Kunngjøring på kommunens hjemmeside med  invitasjon til innspill
  • 18. april : Orientering til lag/ foreninger, skoler, barnehager, andre kommunale virksomheter
  • 03. sept. : Møte med Sørfold idrettsråd om planen
  • 13. sept.- 25.okt.:  Høringsperiode / møter med idrettslagene / uttalelse fra Sørfold idrettsråd, behandling i Sørfold ungdomsråd  og Sørfold seniorråd
  • 13.11     : Behandling i driftsutvalget
  • 18.12     : Sluttbehandling og vedtak i  kommunestyret.
     

Økonomien kan bli trangere

Pr. 1.januar 2013 er det i følge Statistisk sentralbyrå 1981 innbyggere i Sørfold og prognosene anslår en nedgang til 1840 innbyggere i 2022. I så fall vil konsekvensene bli mindre skatteinntekter og dårligere økonomi for kommunen til å bygge og drifte større idrettsanlegg.

Aktivitet over kommunegrensene

Tendensen er også at bygdene får færre innbyggere, mens kommunesenteret har et relativt stabilt innbyggertall. 

Det faktum at det kun er 15 km fra kommunesenteret Straumen til Fauske sentrum betyr at bortimot halvparten av Sørfold innbyggere har tilgang til idrettsanlegg /aktiviteter i nabokommunen når dette ikke finnes på hjemstedet, f.eks. alpint, dans, kommersielt treningsstudio, kampsport, m.fl.

Fokus på helsegevinst

Når det gjelder helsesituasjonen i Sørfold er det ingen entydige forskjeller fra andre kommuner. Som ellers i Norge er helsetilstanden generell god, men det er en økende sykdomsutvikling knyttet til livsstil og aldrende befolkning.

Fysisk aktivitet og friluftsliv kan forebygge, utsette og lindre sykdommer. Derfor må kommunen ha fokus på den helsegevinsten som økt fysisk aktivitet kan gi innbyggerne, uansett alder og forutsetninger.

Bruke nærområdene

Nærhet til anlegg og enkel tilrettelegging for ferdsel i naturen i nærområdene vil gjøre det lettere å være fysisk aktiv i hverdagen.

Denne planen står nå på sakslisten til kommunestyret 18. desember, et møte som ellers vil handle mye om neste års budsjett.

Møtet holdes i Rådhussalen onsdag 18. desember kl. 11.00, og som  vanlig er det åpent for publikum.

Last ned og les:

Kommunedelplan fysisk aktivitet (pdf)

 

Sist oppdatert den 09. september 2015