Endelig spillemidler?

Sørfjorden og omegn skytterlag har stått i kø for å få statlige spillemidler siden 2005. I år er de prioritert øverst av driftsutvalget, som nylig har rullert handlingsplanen for fysisk aktivitet. Saken skal videre til kommunestyret.

Skyting i Sørfjorden med ferieklubben 2008

Fra ferieklubben 2008, da skyting i Sørfjorden sto på programmet og deltakerne fikk prøve seg under veiledning.

Vil hjelpe skytterlaget

I sin begrunnelse for å innstille søknaden fra Sørfjorden & omegn skytterlag foran søknaden om tilskudd til kunstgress på Lakselva skriver rådmannen følgende:

-  Dette vil øke sjansene for at laget får tilskudd og kan realisere planene.  Skytterlaget søkte første gang om tilskuddsmidler i 2005 , men har hvert år fått avslag.

Kommunen bør nedprioritere egen søknad (til nytt kunstgress på Lakselva, som forlengst er gjennomført), og dermed bidra til å hjelpe skytterlaget med å realisere anleggstiltaket før dugnadsgløden forsvinner.

Laget har stor aktivitet og stor oppslutning, men tærer på dugnadsånden ved at de driver gammeldags med anvisning i grav i stedet for at resultatene kommer på standplass gjennom elektroniske skiver.

 5 søknader om spillemidler

For 2012 foreligger følgende søknader om statlige spillemidler:

1.     Elektroniske skiver, Sørfjorden , totalkostnad kr. 441 000,  søknad om kr. 210 000 i spillemidler 

2.     Kunstgress, Lakselva  (gjennomført), totalkostnad, kr. 2,8 mill, søknad om  kr.1 080 000 i spillemidler

3.     Haglebane, Buvika, totalkostnad kr. 1,8 mill.kr., søknad om kr. 720 000 i spillemidler

4.     Riflebane, Buvika, totalkostnad kr. 2,5 mill.kr., søknad om kr. 100000 i spillemidler

5.     Klubbhus, Buvika, totalkostnad kr. 785 000 , søknad om kr. 314 000 i i spillemidler

Disse foreslås prioritert i den rekkefølge de står. Punk 3-5 gjelder Fauske og Sørfold JFF`s nye anlegg for leirdueskyting i Buvika, der reguleringsplanen nylig har ligget ute til offentlig ettersyn.

Snarvei til denne saken:

Indre Salten Elg- og leirduebane

Enstemmig i driftsutvalget

Listen over søknader om spillemidler er en del av kommunedelplan for fysisk aktivitet, der  handlingsprogrammet skal rulleres hvert år.

Denne saken ble behandlet i driftsutvalget 3. november og går videre til kommunestyret 17. november. Driftsutvalget sluttet seg enstemmig til rådmannens innstilling, som også er identisk med uttalelsen fra idrettsrådet.

Søknaden godkjent

Under behandlingen i driftsutvalget kom det en merknad, der man ba om en avklaring av hvorvidt elektroniske skiver er stønadsberettiget til spillemidler.

Idrettsleder Steinar Strand opplyser at dette ble avklart da Sørfjorden og omegn skytterlag søkte om spillemidler første gang, og at søknaden er godkjent. Han tilføyer også at det på ingen måte er en uvanlig situasjon at søknader må fremmes mange ganger før de får støtte. - Dette skyldes ganske enkelt at rammen til fordeling som fylkeskommunen disponerer, er langt lavere enn samlet søknadssum.

Båt for rullestolbrukere

Nedenfor kan du se denne handlingsplanen. Den består av tiltak som er satt opp med kostnader, finansiering og tidspunkt for oppstart og gjennomføring. Et nytt tiltak i planen er blant annet innkjøp av båt for rullestolbrukere, til utlån i Røsvik.

Må innarbeides i økonomiplanen

Selv om denne handlingsplanen skal behandles som egen sak i kommunestyret 17. november, vil realitetsbehandlingen av en del prosjekter først kunne skje som del av budsjettbehandlingen med økonomiplan for 2012-2015 (investeringer).

 I etterkant av planoppsettet nedenfor ligger en uprioritert liste over anlegg som er foreslått, men som ikke er prosjektert eller kostnadsberegnet foreløpig.

Disse kan da komme inn i selve planen ved neste rullering.

Forslag til
Handlingsplan for fysisk aktivitet 2012-2015 (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015