God kvalitet i barnehagene

Sørfold kommune etterlever krav i lov og regelverk på en god måte når det gjelder kvalitet i barnehager. Dette er hovedkonklusjonen i en rapport som Salten kommunerevisjon har utarbeidet.

Straumen Barnehage

Sørfold har tre barnehager, og alle er kommunale. Dette er den største, Straumen Barnehage. De øvrige er Løkta Barnehage i Røsvik samt Mørsvik oppvekstsenter.

Forvaltningsrevisjon
En av oppgavene til Salten kommunerevisjon er å drive forvaltningsrevisjon. Dette betyr å gjøre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger, ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Mer om dette i egen forskrift:

Forvaltningsrevisjon

Nå er det barnehagetjenesten i Sørfold som er undersøkt.

Følger lover og regler
I hvilken grad legger kommunen til rette for å oppfylle krav i lov og regelverk når det gjelder kvalitet og kompetanse i barnehagene?

Hvordan sørger kommunen for tilstrekkelig kompetanse i barnehagetjenesten?

Disse spørsmålene ønsket man å finne svar på.

Og konklusjonen i rapporten er at kommunen driver sine barnehager i tråd med regelverket.

Tilfredsstillende
–  Nesten alle faktorene revisjonen har sett på ser ut til å være tilfredsstillende i forhold til kriteriene. Dette gjelder både planlegging, ledelse, kartlegging, årsplaner og ivaretakelse av fagområdene, heter det blant annet i rapporten.

Svært god kompetanse
Og når det gjelder kompetanse og tilstrekkelig bemanning fastslår revisjonen at forholdene i kommunens barnehager er svært gode.

–  Barnehagene har god kompetanse, med en større andel førskolelære enn det som er påkrevd. Kommunen har også færre ufaglærte blant sine ansatte enn sammenlignbare kommuner.

I rapporten påpekes også noen svakheter.

Brukerundersøkelser
–  Stillingsbeskrivelsene for barnehagesektoren er ikke oppdatert, og oppfattes dermed ikke som relevante hos alle styrerne. Det kan også synes som om gjennomføring av brukerundersøkelser er noe varierende, skriver Salten kommunerevisjon.

Rapporten vil bli referert i kommunestyret 20. juni, og den vil bli behandlet i kontrollutvalget etter ferien.

Les rapporten:

Kvalitet i barnehagene 2013 (pdf)

På hjemmesidene til Salten kommunerevisjon kan du lese mer om deres arbeidsområde og se rapporter fra flere undersøkelser som er gjennomført i kommunene i Salten:

Salten kommunerevisjon

Sist oppdatert den 09. september 2015