Ungdomsundersøkelsen er klar

I vår ble det gjennomført en spørre-undersøkelse i Sørfold blant ungdom i 8.- 10. klasse. Her kan du se hva de unge har svart.

Janne Paulsen og Steinar Strand presenterer ungdata-undersøkelse for kommunestyret

Janne T. Paulsen og Steinar Strand presenterte ungdata-undersøkelsen i kommunestyret 19. november.

Landsomfattende kartlegging

Ungdata-undersøkelsen er landsomfattende, og ved at samme spørsmål stilles  overalt  får man et sammenligningsgrunnlag mellom den enkelte kommune og landsgjennomsnittet.

Helsesøster og familiehjelper Janne T. Paulsen og folkehelsekoordinator Steinar Strand har stått for gjennomføringen av ungdomsundersøkelsen i Sørfold, og førstnevnte besøkte samtlige tre ungdomsskoler i kommunen i forbindelse med dette.

Samarbeidsteam for forebyggende arbeid

Begge er med i kommunens samarbeidsteam for forebyggende arbeid blant barn og unge.

–  Svarene fra de unge blir et nyttig verktøy i utformingen av planer og tiltak, både for samarbeidsteamet, folkehelsearbeidet og den øvrige innsatsen kommunen har overfor ungdom. Det blir også viktig å følge opp med tilsvarende undersøkelse senere, sier de.

Ærlige svar

81 av 93 har svart. Dette gir en svarprosent på 87, som må sies å være bra.

Folkehelsekoordinator Steinar Strand og helsesøster Janne Paulsen

Janne Paulsen og Steinar Strand har også et bestemt inntrykk av at de unge har svart ærlig på spørsmålene, og setter pris på dette.

–  Undersøkelsen og spørsmålene er kvalitetssikret og nøye gjennomgått av  KoRusNord, som har utarbeidet den. Dette blant annet for å sikre at spørsmålene er så presise som mulig.

I spørreskjemaet er det stilt spørsmål innenfor følgende tema:

  • Helse og trivsel
  • Risikoatferd og vold
  • Tobakk og rus
  • Skole og framtid
  • Foreldre og venner
  • Fritid

Glad i å lese

Av svarene ser vi for eksempel at ungdom i Sørfold leser litt flere bøker enn landsgjennomsnittet. Her svarer 78% at de har lest minst én bok den siste måneden, mens gjennomsnittet ligger på 61%.

Mindre nasking

–  Vi har også færre som nasker i Sørfold enn landsgjennomsnittet. Her oppgir 5% at de har tatt med seg varer fra butikk de siste 12 måneder uten å betale.  «Normalen» for dette ligger på 10%, sier Steinar Strand.

Ikke fornøyd med utseendet

Når det gjelder selvbilde i forhold til eget utseende, sier under halvparten ( 42% ) at de er fornøyd med eget utseende, og her er landsgjennomsnittet på 56%.

Resultater  tilgjengelig fra andre kommuner

Nedenfor kan du se resultatene fra ungdomsundersøkelsen i Sørfold. Via linken kan du også se resultater fra andre kommuner i Nordland, og landet for øvrig.

Gjennomsnittet på landsbasis framkommer som egen søyle på den enkelte kommunes rapport.

Ungdataundersøkelse Sørfold

Sist oppdatert den 09. september 2015