E6-opprusting i dagens trasé

Opprusting av tunneler, forsterket vintervedlikehold og tilstrekkelig fergekapasitet over Tysfjorden. Dette er noen av merknadene i Sørfold kommunes uttalelse til høringen om konseptvalg for E6 Mørsvikbotn - Ballangen.

Tunnel langs E6

Kommunestyret påpeker at også E6 sør for Mørsvikbotn trenger opprusting, og dette gjelder ikke minst tunnelene.

Flere alternativer

I utredningen om konseptvalg for E6 på strekningen Mørsvikbotn – Ballangen er det skissert 5 alternativer, med og uten ferge. Statens Vegvesen går inn for konsept 1, som er utbygging i dagens korridor med ferge.

Det samme gjør Sørfold kommune.

Da kommunestyret møttes 24. april, fikk de utdelt et forslag til høringsuttalelse som ordfører har utarbeidet. Kommunestyret sluttet seg til denne.

Vi gjengir uttalelsen i sin helhet her:

Høringsuttalelse konseptutredning for E6 Mørsvikbotn – Ballangen.

Kommunestyret er fornøyd med fokuset i utredningen.  Vi mener at en E6 med en helt annen standard enn det vi kjenner i dag, må være et mål en arbeider for.

E6 går gjennom hele Sørfold. Landskapet i kommunen skaper store utfordringer for den som skal bygge, vedlikeholde og drifte vei. For kommunen og befolkningen her er E6 den viktigste ferdselsåren.

På dagens vei, med mange bakker og utfordrende kurvatur, opplever en vinterstid ofte vansker i forhold til framkommelighet. De mange bakkene og svingene på veien skaper også en utfordrende trafikksikkerhetssituasjon.

Vi er derfor tilfredse med at en nå ser at det settes fokus på spesielt fjellovergangene Kråkmofjellet og Ulvsvågskaret i vårt nærområde.

Sørfold kommune er av den oppfatning at en må ta valg det neste tiåret som sikrer at eksisterende E6 også sør for Mørsvikbotn får en nødvendig opprustning. I erkjennelsen av at samfunnet ikke har ubegrensa ressurser, mener vi derfor at en må prioritere opprustning av eksisterende E6 framfor å prioritere fergefri E6.

Vi vil da framhevde nødvendigheten av følgende:

  • Opprustning av tuneller slik at de når en standard mer i henhold til forskrifter.
  • Vedlikehold: ta igjen etterslep, slik at dekke og rekkverk holder den standard en kan forvente i 2012 på E6.
  • Utbedring/omlegging slik at en får tilstrekkelig veibredde og tilfredsstillende vertikal og horisontal kurvatur på veien som gir tilfredsstillende stigningsforhold i bakker.

I lys av dette vil vi understreke at fergesambandet over Tysfjorden bør ha hyppighet og kapasitet slik at en ikke får vesentlig ventetid og slik at sambandet blir døgnåpent.

Videre vil vi påpeke at det er nødvendig med et forsterket vintervedlikehold, inntil en har fått en tilfredsstillende standard på E6.  Dette gjelder de steder der stigning og kurvatur skaper utfordringer vinterstid.  

Sørfold kommune går med disse merknadene inn for konsept 1 - utbygging i dagens korridor med ferge.

Konsept 1 for utbygging av E6 Mørsvikbotn - Ballangen

Dette er konsept 1.

Les mer om utredningen :

Konseptutredning E6 Mørsvikbotn - Ballangen

Sist oppdatert den 09. september 2015