Industriområde søkes utvidet

Detaljregulering for utvidelse av Sørfjorden industriområde ligger til offentlig ettersyn fram til 15. februar 2016. Planforslaget med tilhørende dokumenter kan lastes ned herfra.

Sørfjorden industriområde

Sørfjorden industriområde

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 ligger detaljregulering for utvidelse av Sørfjorden industriområde til offentlig ettersyn og høring.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for landbasert akvakulturanlegg med tilhørende teknisk infrastruktur, herunder havneområde og kaiareal.

Østre del av planområdet er allerede regulert til industri/landbasert akvakultur, men regulert område er for lite i forhold til planlagt virksomhet.

Derfor har man i dette planarbeidet tatt med et nytt område på ca 15 daa mot vest.

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

Skredfarevurdering

Rapport fra Rambøll

Saksframlegg og vedtak i plan- og ressursutvalget 25.11.15

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen, eller på e-post til post@sorfold.kommune.no

Frist for merknade: 15. februar 2016.

Sist oppdatert den 11. februar 2016