Ingen i sykehjemskø

TV2 setter fokus på omsorgs-Norge og har foretatt en landsomfattende kartlegging. I følge denne har Sørfold kapasitet til å dekke både dagens og de nærmeste årenes behov for omsorgstjenester.

Strandmyra borettslag, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Omsorgsboliger. Strandmyra borettslag har fin og sentral beliggenhet på Straumen. Området mellom husene og vannet skal planeres, og det skal lages plen.
 
40 sykehjemsplasser
Sørfold kommune har i dag 40 sykehjemsplasser inklusive plasser i omsorgsbolig med heldøgnspleie. Kommunen brukte i 2009 i gjennomsnitt 143.818 kroner på pleie og omsorg pr. innbygger over 67 år, noe som er 43.146 kroner mer enn landsgjennomsnittet.  19,4% av innbyggerne i kommunen over 80 år var i 2009 beboere på institusjon.
 
Dette er opplysninger som framgår av kartleggingen TV2 har foretatt. Men det opplyses også at kommunen ikke har behov for ytterligere plasser for å dekke behovet innen utgangen av 2015.
 
Hvordan er dette mulig, når vi vet at andelen eldre i befolkningen øker og folk lever stadig lengre? Vi har spurt fagleder omsorg Kjell Eilertsen, som er den i kommunen som har svart på spørsmålene i undersøkelsen.
 
Fagleder omsorg Kjell Eilertsen, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Har svart. Fagleder omsorg Kjell Eilertsen har sendt inn svar på spørsmålene som TV2 har sendt til alle landets kommuner. Han er glad for at ingen står i omsorgskø. Her står han utenfor en av omsorgsboligene i Strandmyra borettslag.
 
Overkapasitet
- Tallene baseres på analyser som ble foretatt i perioden 2007-2009. Og ut fra disse har vi en overkapasitet på inntil 10 senger. Vi kan med andre ord gi et tilbud til flere enn vi gjør i dag, forklarer Eilertsen.
 
Sørfold Sykehjem i Røsvik er nylig renovert og ombygget. Dette har gitt et bedre tilbud, men ikke flere plasser. - Ved sykehjemmet var det 4 rom uten bad. Nå er 2 rom ombygd fra rom til bad. Dette har redusert overkapasiteten med 2 plasser, men vi tror særlig det er viktig å ha en buffer i den hjemmebaserte omsorgen. Der er det lettere å dekke behovet på kort varsel, og det er mindre kostnadskrevende enn å la sykehjemsplasser stå ledige.
 
Fokus på hjemmebasert omsorg
En omfattende omsorgsplan ble påbegynt i 2009 og vil bli behandlet i kommunestyret innen utgangen av 2010. Siden den ikke er vedtatt, kan Eilertsen foreløpig ikke si så mye om de konkrete tiltakene i planen.
 
– Men det er en felles forståelse av at vi må gjøre noe med tilbudet innen demensomsorgen. I tillegg vil planen ha fokus på hjemmebasert omsorg, sier han.
 
Et annet moment som berøres i planen er at kommunen pr. i dag ikke har nattjeneste.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015