Ønsker flere innspill

Kulturkontoret minner om fristen for nye innspill til kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser, som er 10. juni. Til nå har det blant annet kommet henvendelser fra IL Siso, Strøksnes Grendelag og Fauske og Sørfold Jeger- og fiskerforening.

Seljeåsen skistadion, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

Dette er IL Siso`s skistadion i Seljeåsen. Bekken midt i bildet planlegges lagt i rør, og området skal planeres ut.

Helhetlig anlegg
IL Siso skriver i sitt brev at stadionområdet på Seljeåsen skal utvikles til et mere helhetlig anlegg. Bekken skal legges i rør og området skal planeres ut, og det vil dermed bli mulig å lage et skileikanlegg og få bedre oppløp ved skiarrangementer. Anlegget skal også lyssettes med nye lyspunkt.

Gapahuk og skytebane
Strøksnes grendelag har meldt inn ønske om gapahuk ved nedre ende av Vakkerlivatn, mens Tørfjorden Båtforening har redegjort for sine planer om opparbeidelse og utbedring av uteområdet ved båthavna i Tørfjorden.

Og så har Fauske og Sørfold Jeger- og fiskerforening meldt inn sine planer om skytebane i Buvika, med blant annet leirduebane og klubbhus/miljøbygg.

Ønsker flere

Dette er innkomne nye innspill til kommunedelplanen for fysisk  aktivitet og naturopplevelser pr. 3. juni. Kulturkontoret håper det kommer flere ønsker og planer innen fristens utløp 10. juni.

Tidligere frist enn før

Hvert 4. år skal hele kommunedelplanen revideres, mens handlingsprogrammet rulleres hvert år. Neste hovedrullering blir i 2013. Med andre ord er det kun tiltaksdelen som skal rulleres i år.

Denne gang er fristen for nye forslag satt til 10. juni, og dette er tidligere enn vanlig.

– Og dette er et bevisst valg. På den måten kan vi innarbeide nye forslag i planen tidlig i prosessen, og når vi senere sender den ut på høring er disse forslagene med.

Dermed vil planen få sterkere forankring hos både idrettslag, grendelag og andre samarbeidspartnere, sier idrettsleder Steinar Strand.

Han presiserer at planen og de nye forslagene skal omfatte både tiltak i kommunal regi og anlegg/tiltak som tenkes gjennomført i regi av idrettslag, velforeninger, grendelag og andre. 

Helse og trivsel
Hensikten er å lage en samlet plan for tiltak i Sørfold neste 4- årsperiode  som skal gi kommunens innbyggere best mulig forhold for helsefremmende og trivselsskapende aktivitet. 

Spillemidler

Tiltak som blir tatt inn i planen vil kunne få støtte fra statlige spillemidler
og /eller fra Sørfold kommunes investeringsbudsjett de neste 4 årene.

Forslag om aktuelle tiltak bes sendt til Sørfold kommune, kulturkontoret, 8226 Straumen innen 10. juni 2011.

Kontakt kulturkontoret på tlf. 756 85 334 eller på E-post:  steinar.strand@sorfold.kommune.no for ytterligere opplysninger.   

Nye tiltak i år

I november 2010 ble denne kommunedelplanen behandlet i kommunestyret. Da ble en del nye tiltak for 2011 vedtatt, blant annet treningsapparater til det nye treningsrommet på Leirfjorden skole, nytt kunstgress i ballbingen ved Straumen skole og tilrettelegging for frisbeegolf i lysløyper flere steder i kommunen.

Kortversjon

Hva ligger i denne planen fra før av? Her er en kortversjon med fokus på anlegg og tiltak som er vedtatt gjennomført i 2011 og 2012:

Handlingsprogram 2011 og 2012 (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015