Skuffet over økonomiplanen

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan for 2012-2015 ligger til offentlig ettersyn, og Mørsvikbotn grendeutvalg har sendt inn uttalelse. De ønsker at oppgradering av bassenget ved Mørsvik oppvekstsenter skal starte i 2012, og at kommunen gjør noe med boligmangelen i bygda.

Livredningskurs i bassenget, Mørsvik

I formannskapets forslag til økonomiplan for 2012-2015 er det oppført 100.000 kroner i 2013 til prosjektering i forbindelse med oppgradering av bassenget ved Mørsvik oppvekstsenter (bildet). Bygdas grendeutvalg ønsker tiltaket framskyndet.

Bildet er fra livredningskurs i begynnelsen av desember.

Smoltutbygging og tilflytting

I sitt brev viser Mørsvikbotn grendeutvalg til at bygda har fått tilflytting, og at antall unge har økt.

-  Den store utbyggingen av smoltanlegget betyr svært mye i dette bildet både for bygda og for Sørfold som helhet. Det er med dette bildet som bakteppe vi ser at Sørfold kommune ikke viser noen aktiv holdning til de fakta vi viser til, skriver de.

Små investeringer

-  Grendeutvalget ser at de planlagte investeringene i vår del av kommunen er svært små, og at de ikke på noen måte imøtekommer de utviklingstrekkene vi ser. Vi har tidligere pekt på behovet for bolig til folk som ønsker å bo i bygda vår og mener at det lå en viss forståelse for dette i det svaret vi fikk.

Dette har slett ikke fått noe tilsvarende antydninger i økonomiplanen. Det er helt klart at Sørfold kommune gjennom nedgang i befolkning har en utfordring. Det er muligheter for å gjøre noe med det, men det evner ikke vi for vår del å se kommer fram noe sted i planen for vår bygd.

Pålegg om oppgradering av bassenget

-  Det ene tiltaket vi kan huske ble understreket i valgkampen ; modernisering av bassenget ved skolen, er satt ut i tid ved siste behandling i formannskapet. Dette er selvsagt svært skuffende, og gir et signal til skolen og bygda som ikke er bra.

Vi er kjent med at bassenget i de siste 15 årene har hatt pålegg om oppgradering som ikke er imøtekommet, og det er derfor drevet på dispensasjon til en viss grad. Vi hadde virkelig forventet at bygdas gledelige oppblomstring skulle følges opp fra kommunens politiske ledelse, men konstaterer at dette ikke er tilfellet.

Det er til stor skuffelse for alle her.

Hadde forventet en mere aktiv holdning

-   Vi er avhengige av at Sørfold kommunes politiske ledelse er med oss i arbeidet med å få flere til å slå seg ned i bygda vår. En eventuell tilflytting skjer ikke i et vakuum. Den er ofte en følge av de tegnene til framtidsrettete tiltak kommunen sørger for.

De tegnene er utydelige og svake i den foreliggende økonomiplanen. Vi hadde ventet en atskillig mere aktiv holdning til den gode utviklingen vi har sett hos oss fram til nå, skriver Mørsvikbotn grendeutvalg, og avslutter med følgende henstilling:

Ber om oppstart i 2012

-   Som et absolutt minimumskrav ber vi om at bassengoppgradering starter i 2012 og at dette kommer til syne i den nevnte planen. Vi ber også om at vårt boligproblem blir tatt opp til realitetsbehandling og deretter legges inn i rulleringen av økonomiplanen.

Budsjettbehandling 20. desember

Endelig behandling av budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 skjer i kommunestyret tirsdag 20. desember. Møtet avholdes i Rådhussalen og starter kl. 10.00, og som vanlig er det åpent for publikum.

Sist oppdatert den 09. september 2015