Kai trenger utbedring

Kaia i Sagfjordbotn eies av Sørfold kommune og benyttes av rutebåten. Sagfjord og Marka velforening har påpekt at kaia trenger reparasjon, og rådmannen ber formannskapet avklare om kaia fortsatt skal være kommunal, og om den bør utbedres eller fjernes.

Bolga ved kai i Sagfjordbotn, foto Sørfold kommune/ Espen Olsen 

Salten Veteranbåtlags Bolga ved kaia i Sagfjordbotn. F.v. Einar Erichsen og Oddbjørn Jonassen.

Sikkerhet

Kaia i Sagfjordbotn er åpen for alminnelig bruk, og den benyttes av rutebåten som anløper stedet.  Kaia eies av Sørfold kommune, som dermed er ansvarlig for sikkerheten og at den er i brukbar stand.

Økonomisk støtte

Sagfjord og Marka velforening har utført en del vedlikeholdsarbeid de siste årene, og kommunen har gitt økonomisk støtte til dette med 18.000 kroner i 2007.

Etter at skolen ble overdratt til velforeningen i 2005 har kommunen ingen øvrige eierinteresser i området.

Fritidsformål

Sagfjorden er fraflyttet, og bebyggelsen benyttes i dag til fritidsformål. Det er ca. 300 personer som har tilknytning eller eierinteresser i området, og mange av disse benytter kaia.

Vedlikeholdet som er utført tidligere er utskifting av råteskadet kaidekke. Det er nå behov for utbedring av bæresystemet, både når det gjelder peler og bærebjelker.

Avklaring

Sagfjord og Marka velforening har henvendt seg til kommunen og påpekt behovet for utbedring.

Saken kommer opp i formannskapet 3. mai, og rådmannen tilrår at det nå bør avklares om kommunen fortsatt skal ha ansvaret for kaia.

-  Det er lite tilfredsstillende både for kommunen og brukerne slik det er i dag, hvor brukerne henvender seg til kommunen med behov for vedlikehold.  Kommunens administrasjon føler ansvar for at sikkerheten blir ivaretatt, men mangler midler til å imøtekomme behovet.

Området er fraflyttet, og kommunen har dermed ingen forpliktelser til fastboende å ta hensyn til, men eiendommene benyttes en del til fritidsformål, skriver rådmannen i sitt saksframlegg

Tre alternativer

I sin vurdering presenterer rådmannen tre mulige løsninger på problematikken:

1.   Kommunen står fortsatt som eier og bekoster utbedring og vedlikehold. Kostnader til utbedring er beregnet til 190.000 kroner.

2.   Velforeningen får tilbud om å overta kaia, og får tilskudd fra kommunen for å sette den i stand.

3.   Kommunen bekoster fjerning av kaia, og overlater til velforeningen å finne alternativ for anløp av rutebåten. (Det opplyses i saksframlegget at den nye rutebåten vil kunne benytte flytebrygge som anløp). Kostnader for riving og fjerning er anslått til 150.000 kroner.

 

Det blir nå opp til politikerne i formannskapet å velge et av disse alternativene når de møtes 3. mai – eller eventuelt en annen løsning.

Sist oppdatert den 09. september 2015