Klart for musikkbinge

Kommunen har fått støtte gjennom musikkutstyrsordningen til både musikkbinge og tilhørende utstyr, og bingen vil komme på plass i løpet av september. Den skal plasseres ved siden av Sørfoldhallen.

Kolbjørn Mathisen er musikkbingens far, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

BINGENS FAR. Kolbjørn Mathisen sitter i kommunestyret for AP, og fremmet forslag om å sette av penger til musikkbinge i budsjettdebatten. Her står han på den tiltenkte tomta ved Sørfoldhallen og Straumen skole.

Tilskudd innvilget

Da saken om musikkbinge kom opp som egen sak i kommunestyret i april i år, tok man forbehold om at søknaden til musikkutstyrsordningen ble innvilget. Og det ble den, så nå har kulturenheten sendt inn bekreftelse på at tiltaket vil bli realisert, og det meste er klart til å ta i mot bingen utpå høsten.

Selve bingen koster ca. 400.000 kroner, og det planlegges utstyr for ca. 45.000 kroner. Gjennom musikkutstyrsordningen kan man få støtte til opptil 50% av utgiftene, og det har kommet tilsagn om 223.000 kroner i tilskudd, 200.000 til bingen og resten til utstyr.

Lydutstyr

Utstyret som skal anskaffes er høyttalere, mikrofoner, forsterker m.m. Bingen leveres nøkkelklar, og det er god lydkvalitet inne i rommet.

Da budsjettet ble vedtatt før jul, ble det satt av 150.000 kroner til formålet. Øvrig finansiering skal i følge vedtak i kommunestyret framskaffes gjennom budsjettregulering.

Dette beløper seg til ca. 73.000 kroner pluss frakt og eventuelle kostnader til klargjøring av tomt.

Bandaktivitet

Sørfold mangler øvingslokaler for band, samtidig som man registrerer en økende interesse for slik aktivitet i kulturskolen. Det er mange elever på gitar og trommer, og i forkant av samspillkonserter øver elevene i grupper som tilsvarer band.

Håpet er at det etter hvert skal vokse fram ungdomsband som står på egne ben når kommunen tilrettelegger med lokaler og utstyr. I tillegg vil bingen bli brukt i deler av kulturskolens undervisning.

Det ligger også an til samarbeid både mot ungdomsklubb/ åpen hall for ungdom og aktiviteter i skolens regi når det gjelder bruk av bingen.

Klubb/feltarbeider Espen Olsen vil få hovedansvaret for tilsyn og bruk av bingen.

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015