Kommunedelplan må revideres

Etter planen skal neste hovedrullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser skje først i 2013. Men nå foreligger det planer om skyteanlegg i Buvika, og for at Fauske og Sørfold JFF skal kunne søke om statlige spillemidler til dette, må hele planen revideres.

Hulda Skar på Kati, foto Sørfold kommune/ Steinar Strand

PÅ TOPPEN. Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser omfatter alt fra større bygg og anlegg  til merking og skilting av turløyper. Her er Hulda Skar på toppen av Kati, som ligger mellom Sørfjorden og Lakshol. Denne fjellturen er en av 6 løyper som i sommer blir merket og skiltet.

Av vesentlig karakter

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser skal revideres hvert 4. år, mens handlingsprogramet skal rulleres hvert år. Forrige hovedrullering var i 2009, og i år var det følgelig lagt opp til kun å rullere tiltaksdelen eller handlingsprogrammet.

Men dersom man i planperioden skal gjennomføre tiltak av vesentlig karakter, må hele planen revideres selv om det har gått mindre enn 4 år siden sist. 

Fauske og Sørfold Jeger – og fiskerforening (JFF) har planer om skyteanlegg i Buvika, og dette defineres som et tiltak av vesentlig karakter.

Dermed må hele kommunedelplanen revideres, og dette er også en forutsetning for at Fauske og Sørfold JFF skal kunne søke om statlige spillemidler til sitt prosjekt.

Foreningen har arbeidet i mange år for å finne egnet lokalitet for en leirduebane i området.

Reguleringsplan

Det er satt i gang arbeid med detaljregulering for dette anlegget, som har tittelen Indre Salten elg – og leirduebane. Planområdet er avsatt som LNF-område (landbruk-, natur – og friluftsområde) i kommuneplanens arealdel.

Det er A/S Salten Kartdata på vegne av Fauske og Sørfold JFF som har igangsatt planarbeidet.

Dette ble kunngjort 11. juni, med frist til 11. juli for eventuelle merknader.  Det har ikke kommet inn merknader som forsinker framdriften, og Sametinget har også vært på befaring i området uten å finne forhold som kan tyde på samiske fornminner.

Støyrapport

I planprosessen vil det bli utarbeidet støyrapport med støysonekart som vil danne grunnlaget for utformingen av området. 

Det legges opp til et standplassbygg i to etasjer med leirduetårn, som får en byggehøyde på 9 meter og en grunnflate på ca. 200 m2.

Det vil bli samlet avkjøring fra kommunal veg, og parkeringsbehovet er anslått til ca. 50 plasser ved stevner og lignende.

Politisk vedtak

Igangsetting av planprosessen med revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser krever politisk vedtak. Saken kommer derfor opp i plan- og ressursutvalget 8. september.  Der vil det også bli nedsatt en egen arbeidsgruppe for planarbeidet.

Den videre prosess blir slik:

  • Innspillsperiode: 9. september – 19. oktober
  • 3. november: Arbeidsgruppa legger fram planforslag for driftsutvalget
  • Høringsperiode: 9. november -  ut november
  • 20. desember: Sluttbehandling i kommunestyret.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015