Kommunereformen

Stortinget har besluttet at det skal gjennomføres en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Her finner du informasjon om reformen, og arbeidet som gjøres lokalt i Sørfold i forbindelse med denne.

Kommunene har utredningsansvar

Under behandlingen i Stortinget  sommeren 2014 ble kommunereformen betegnet som den største moderniseringen av offentlig sektor på 50 år. En vesentlig del av reformen er å se på kommunestrukturen. I dette ligger en oppfatning av at det er behov for større enheter for å møte fremtidige kommunale utfordringer.

Det ble presisert at en eventuell sammenslåing mellom kommuner skal skje på frivillig basis, men Stortingets flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen understreket at det er et utredningsansvar for alle kommunene.

Mål for kommunereformen

Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid:

  • Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Kommunereformen er fra regjeringen uttalt som en velferdsreform. Det skal handle om bedre velferdstjenester der folk bor, nå og i fremtiden: gode skoler, pleie og omsorg når vi blir eldre, og trygge barnehager for barna våre.

16. juni 2016: Vedtak i kommunestyret.

Et enstemmig kommunestyre går inn for at Sørfold skal bestå som egen kommune.

Saksframlegg og vedtak i kommunestyret.

29. mai 2016: Rådgivende folkeavstemning

Opplegg for rådgivende folkeavstemning.

Resultat: 97% av de som stemte vil beholde Sørfold som egen kommune. Mer om dette:

Vil beholde Sørfold.

2. og 3. mai: Folkemøter

Ordførers presentasjon på folkemøtene

Rådmannens presentasjon på folkemøtene

April 2016: Kommunestyret behandler 0-alternativet og Indre Salten

Sak og utredning fortsatt Sørfold

Sak og utredning Indre Salten

Mars 2016: Felles intensjonsavtale

16. mars 2016: Ordførerne i Tysfjord, Hamarøy, Sørfold, Fauske og Saltdal presenterer forslag til felles intensjonsavtale for Indre Salten-alternativet:

Forslag intensjonsavtale Indre Salten (pdf)

Desember 2015: Sondering Indre Salten, naboprat i Sørfold

Kommunene Hamarøy, Saltdal, Beiarn, Fauske og Sørfold møttes på Straumen 7. desember 2015, representert med politiske og administrative ledere.

Møtereferat naboprat 7. desember 2015.

Desember 2015: Kommunestyret bestemmer veien videre

Saksframlegg til formannskap 03.12.15 og kommunestyre 17.12.15.

September 2015: Sluttrapport klar

Sluttrapport fra BDO ble behanldet i Salten Regionråd 24.- 25. september.

Saksframlegg til regionrådets møte

Vedtak i  Salten Regonråd

Nå skal de enkelte kommunene behandle saken om kommunerefomen.

I Sørfold  vil  dette skje når det nye kommunestyret har konstituert seg.

Juni 2015: Alle delutredninger ferdig

Samtlige fire delrapporter utarbeidet av BDO er ferdigstilt. Dette handler om mulighetsstudier for Salten, og  rapportene  tar for seg  ulike deler av samfunnet:

Delrapport A: Faktagrunnlag

Delrapport B: Tjenesteyting og myndighetsutøvelse

Delrapport C: Samfunnsutvikling

Delrapport D: Demokratisk arena

Første folkemøte avholdt

15. juni var det folkemøte på Straumen, med tema kommunerefomen. Les mer om dette:

Folkemøte på Straumen

Kommunestyret har vedtatt mandat

Mandat for det videre arbeid med kommunereformen, vedtatt i kommunestyret 27. mai 2015.

Folkemøte om kommunereformen 15. juni kl. 18.00 på Rådhuset.

Pressemelding fra Regjeringen 12. mai 2015:

Styrker forutsigbarheten i kommunereformen

Nye oppgaver for større kommuner

Hvilke oppgaver får framtidas kommuner? Like før påske kom denne Stortingsmeldingen:

Nye oppgaver for større kommuner

Åpen prosess, alle møtereferater legges ut

NB! Oppe til høyre finner du møtereferater. Der vil vi legge ut referat fra alle møter som holdes i Sørfold i forbindelse med kommunereformen. Første møte ble avholdt 18. mars.

Snarvei til møtereferater

Gruppearbeid for politikere og ledere

I kommunestyret 14. april og i enhetsledermøte 17. april var kommunereformen tema for gruppearbeid.

Les oppsummering fra dette:

Oppsummering kommunestyrets gruppearbeid

Oppsummering ledermøtets gruppearbeid

Oppe til høyre ligger en nyhetsartikkel om samme sak.

Flere modeller skal utredes

Sørfold kommune har besluttet å gjennomføre utredning knyttet til mulig kommunesammenslåing i tråd med det som i Kommunereform 2015 er definert som løp 2.

Det forutsetter at det gjennomføres et lokalt utredningsarbeid som skal gi tilstrekkelig informasjon for å kunne fatte beslutning om eventuell sammenslåing.

En slik beslutning må  foreligge innen juni 2016, og en eventuell sammenslåing skal være iverksatt innen 1. januar 2020.

Følgende alternativer skal utredes:

  • Sørfold som egen kommune fortsatt
  • Indre Salten
  • Storkommunemodell Salten, der Bodø er med

Kommunestyret behandlet sak om kommunereformen 12. februar. Her er saksframlegget med vedtak:

Sak i kommunestyret 12. februar (pdf)

Befolkningen skal høres

NB! Det skal holdes en rådgivende folkeavstemning, og det skal gjennomføres en rekke informasjonstiltak, med utgangspunkt i en egen kommunikasjonsstrategi for kommunereformen i Sørfold.

Se også artikler oppe til høyre.

Aktuelle eksterne nettsider:

 

 

Sist oppdatert den 27. juni 2016