Kontrollutvalget åpner møtene

Heretter blir møtene i Sørfold kontrollutvalg holdt for åpne dører, bortsett fra når de behandler saker som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Dette har utvalget selv vedtatt.

F.v. leder Gisle Hansen og sekretær Lars Hansen i Sørfold kontrollutvalg, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
- Velkommen inn, sier Hansen og Hansen. F.v. kontrollutvalgets leder Gisle Hansen og sekretariatsleder Lars Hansen i Salten Kontrollutvalgsservice holder døra til møterommet åpen for presse og publikum. Men presiserer at de  fortsatt vil lukke møtene når saker som er underlagt taushetsplikt blir behandlet.
 
 Arbeidsgruppe
Kommunal- og regionaldepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som har hatt som mandat å gjøre vurderinger av egenkontroll, kommunenes finansforvaltning og forhold knyttet til administrasjonssjefens, kontrollutvalgets og revisors rolle. Etter hvert fikk også arbeidsgruppa et tilleggsmandat med å vurdere om kontrollutvalgets møter som hovedregel skulle være åpne.
 
Dagens lovstatus når det gjelder spørsmålet om åpne møter i kontrollutvalget er at de som hovedregel er lukkede. Dette følger av kommunelovens § 77 nr 8:
Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. § 31 nr. 3 siste punktum gjelder tilsvarende.
 
Kontrollutvalget bestemmer altså selv om kontrollutvalgets møter skal foregå for åpne dører, men med de begrensninger som følger av lovbestemt taushetsplikt.
 
Avmystifisere
I rapporten kommer det frem at arbeidsgruppa mener at folkevalgte organ bør være åpne så langt som mulig, og at åpne møter vil bidra til å ”førebyggje mistanker om kva som går føre seg bak dei lukka dørene.” Gruppa mener videre at det kan være en særskilt fordel for kontrollutvalget om åpne dører avmystifiserer arbeidet. Videre vises det til at erfaringen er at det stort sett har gått greit der kontrollutvalg har åpnet møtene sine. Det pekes imidlertid også på at det er behov for rettledning eller eksempelsamlinger som viser hvordan en god møteledelse kan håndtere spørsmål om lukking av kontrollutvalgets møter.
 
Utvikling mot åpne møter
-         Stortinget har så langt ikke gjort noen konkret lovendring som endrer kontrollutvalgets hovedregel fra lukkede til åpne møter. Med tilslutning fra samtlige partier på Stortinget er det imidlertid pekt ut en tydelig retning for utviklingen på dette området. Sett i lys av dette, og den myndighet kontrollutvalget selv har til å åpne sine møter, synes det hensiktsmessig at kontrollutvalget drøfter saken og vedtar retningslinjer for hvordan ordningen med åpne møter kan gjennomføres.
 
Dette skrev Lars Hansen i sitt saksframlegg til kontrollutvalget da de møttes 22. april. Og han konkluderte med å foreslå at møtene heretter blir holdt for åpne dører, med mindre lovbestemt taushetsplikt er til hinder for dette.
 
Utvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen.
 
Kontrollutvalget består av:
Gisle Hansen, leder
Sten-Robert Hansen, nestleder
Finn Arve Moen
Magnar Bjørknes
Ronny Myhre.
Sist oppdatert den 09. september 2015