Kriterier for kulturstøtte

Det er utarbeidet egne kriterier for å få kulturstøtte i Sørfold kommune. Har du spørsmål om dette? Ring kulturkontoret, tlf. 75 68 53 33.


Kriterier for kulturstøtte i Sørfold kommune, vedtatt i driftsutvalget 23.02.06.

1. Felleskriterier:

Følgende skal tillegges vekt for samtlige kategorier:

• Økonomi og beholdning i laget/ behov for tilskudd
• Hvorvidt laget er nyoppstartet
• Aktivitetsnivå (jfr. årsmelding og regnskap)
• Dugnadsinnsats
• Antall medlemmer:
- Antall aktive medlemmer (for lag som opererer med dette)
- Over og under 19 år
- Fordelt på kjønn
• Antall deltakere for tiltak/prosjekter som ikke opererer med medlemskap


• For regionale foreninger er det en forutsetning for tilskudd at foreningen har medlemmer og aktivitet i Sørfold

Alle må levere siste års(revisorbekreftet) regnskap, årsmelding og budsjett for å få støtte.

2. Spesielle kriterier:

2.1 Allment kulturarbeid:

• Kulturtiltak for eldre bør prioriteres (her bør søkerne også gjøres oppmerksom på fylkeskommunale ordninger)
• Aktiviteten bør være ”synlig” i lokalsamfunnet

2.2 Barne- og ungdomsforeninger/ private fritidsklubber:

• Aktiviteten bør være åpen for alle interesserte
• Det kan ikke gis kulturmidler til klasseturer/skoleturer

2.3 Sang – og musikkforeninger:

• Korpsene prioriteres

2.4 Kulturvern:

• Utadrettet virksomhet prioriteres
• Når kommunen får kulturvernplan, bør tilskuddene fordeles i tråd med denne

2.5 Teater, dans, film etc.:

• Prosjekter for og med barn og unge prioriteres. Bør være utadrettet.

2.6 Idretts – og skytterlag:

• Med presiseringene som er gjort i de generelle kriteriene, beholdes idrettskriteriene som før

2.7 Ungdomshus/grendehus:

• Følgende bør tillegges vekt:
• Husets rolle i bygda
• Bruk, behov, større utbedringsplaner
• Aktiviteter
• Hus som mottar støtte ett år, får vanligvis ikke støtte det neste

2.8 Friluftstiltak:

• Kriteriene beholdes som før

I tillegg til diss kategoriene finnes det også en post på ca. 15.000 til ”Andre tilskudd”. Disse midlene lyses ikke ut, bortsett fra muligheten til å søke om støtte til kurs og lederopplæring hele året, og er en ”reservepott” som skal gå til f. eks.:

• Lederopplæring jfr. delegasjonsvedtak
• Buss for korpsene 17. mai (krever ikke vedtak)
• Tilskudd til spesielle tiltak og prosjekter som faller utenom de andre kategoriene (etter vedtak i driftsutvalget)


 

Sist oppdatert den 09. september 2015