Tilrettelegger for trivsel og aktivitet

En gang i måneden samles de ansatte i kulturenheten til møte. Da utveksles nyttig informasjon, og det er fokus på resultater. Hvordan ligger enheten an i forhold til de konkrete målene som er satt for 2012?

Kulturenheten

KULTURENHETEN.  Stående bak: F.v. distriktsmusiker John Kristian Karlsen og gitarlærer Ørjan Kines.

Foran f.v. kulturskoleleder Ragnhild Helena Hansen, distriktsmusiker Ole Anders Seines, kultursjef Bente Braaten, idrettsleder og folkehelsekoordinator Steinar Strand, museumskonservator Ida Beate Otterlei som er ansatt ved Nordlandsmuseet og ikke i kommunen, klubb/feltarbeider Espen Olsen, biblioteksjef Yngvild Wiese og distriktsmusiker Sveinar Aase.

Ikke til stede: biblioteksekretær Rita Karlsen.

Museet er fast gjest
Ansvaret for kulturvernarbeidet i Sørfold er delt mellom Nordlandsmuseet og Sørfold kommune. Derfor er det naturlig at museumskonservator Ida Otterlei deltar på kontormøtene i kulturenheten. Gjennom dette tas det initiativ til konkrete samarbeidsprosjekter, og museet kan innlemmes i det lokale fagmiljøet.

Deltidsansatte og timelærere
I tillegg til de som er med på bildet, er det en del deltidsansatte som også er tilknyttet kulturenheten. Disse har andre primærjobber, og møter ikke på de faste kontormøtene.

Dette er Ann Katrin Sætrevik som er filialstyrer for biblioteket i Leirfjorden, Ulf Roger Strøksnes ved biblioteket i Røsvik, Mary Engan som er ungdomsklubbleder for Kjeller`n ungdomsklubb samt Piotr og Karolina Repnik som begge er timelærere i kulturskolen, henholdsvis på piano og dans.

Viktig å møtes
Kulturenheten i Sørfold omfatter kulturskolen, idrett og folkehelse, biblioteket og ungdomsarbeid i tillegg til allment kulturarbeid.

Til daglig er kulturarbeiderne spredt rundt omkring. Kulturskolens ansatte underviser på skolene, og klubb/feltarbeider har deler av sin arbeidstid lagt til kveldstid og helger.

Dessuten har distriktsmusikerne turnévirksomhet som del av sin stilling.

Dermed blir de månedlige møtene et viktig kontaktpunkt, og man kan fortelle om hva man jobber med akkurat nå. I tillegg settes det av tid til å informere om alt fra ferieavvikling til frister for reiseregninger og timelister.

Enhetsleder og kultursjef Bente Braaten leder møtene, og hun har også med seg referat fra rådmannens ledermøter og informerer sine ansatte om temaer som tas opp der.

Gjennomgår målene
På septembermøtet i kulturenheten var det særlig fokus på mål for 2012.

Disse ble utarbeidet i forbindelse med budsjettprosessen høsten 2011, og de består av to deler:

  • Visjoner og målformuleringer som skal ligge i bunnen for enhetens virksomhet. Disse er nummerert med tall fra 1 til 6 i dokumentet nedenfor. Og disse gjelder på lang sikt.
  • Konkrete resultatmål for 2012. Disse skal helst være direkte målbare, for eksempel gjennomføre minimum ett tiltak i Sykkelløftet.

Da er det mulig å vurdere om man har nådd målet eller ikke.

Mange fagområder

Oversikten over målene er inndelt i følgende fagområder:

  • Allment kulturarbeid
  • Kulturvern
  • Idrett, friluftsliv og folkehelse
  • Barn og ungdom
  • Kulturskolen
  • Distriktsmusikerne
  • Biblioteket

Her kan du se

Kulturenhetens mål for 2012 (pdf)


Godt i gang
Under gjennomgangen ble det klart at enheten stort sett er  på vei mot mål.

Biblioteksjef Yngvild Wiese opplyste at litteraturformidlingsprosjektet Like å lese var meget vellykket, og at det er kjøpt inn en del nye dataspill.

Helsefremmende barnehager
Idrettsleder og folkehelsekoordinator Steinar Strand fortalte at alle tre barnehagene i Sørfold er helsefremmende barnehager, som arbeider målrettet med fysisk aktivitet, sunt kosthold og gi ungene varierte naturopplevelser.

118 elever i år, 104 i fjor
Kulturskolen har en målsetting om å opprettholde dagens elevtall, og dette er oppnådd og mere til.

(Vi kommer tilbake med en egen artikkel om kulturskolen)

Gjengrodd sti må utbedres
Men på enkelte områder er måloppnåelsen ikke god nok. Dette gjelder for eksempel rydding og oppgradering av stien ned til Kjelviksjyen, som ikke er påbegynt.

Det samme gjelder kartlegging av kostnader til utbedring av infotavler om krigsminner flere steder.

-  Dette er vi smertelig klar over, og vi håper å finne tid og ressurser til dette, sier kultursjef Bente Braaten.

Tidenes beste?
Både for Kraftfestivalen og Basecamp Salten er det formulert en målsetting om å lage tidenes beste.

Ble det slik? Dette er det også opp til deltakere og samarbeidspartnere å vurdere, men basert på gode tilbakemeldinger kan det tenkes at svaret er ja.

Sist oppdatert den 09. september 2015