Budsjett og mål for 2013

- Vi arbeider for å gi elevene identitet og tilhørighet som gir dem lyst til å komme tilbake til heimplassen etter endt utdanning. Dette skriver rektor ved Leirfjorden skole, og her kan du se hvilke mål alle enheter har satt for 2013.

Elever ved Leirfjorden skole

TRIVSEL SKAPER IDENTITET. De samfunnsaktive skolene i Sørfold er opptatt av å styrke de unges tilhørighet til hjemkommunen. Her er noen av elevene ved Leirfjorden skole opptatt med forberedelser til årets TV-aksjon.

Mål å strekke seg etter

Som en del av budsjettprosessen i Sørfold kommune formuleres det mål for hver virksomhet eller enhet. Kommunen er organisert med flat struktur, som betyr at den enkelte skole, barnehage eller annen virksomhet rapporterer direkte til rådmannen.

Og det er disse virksomhetene som har betegnelsen enhet.

Elevtall
I budsjettkommentarene for skolene finner du også en oversikt over elevtallsutviklingen fram mot neste skoleår.

Felles ledelse av omsorg

Når det gjelder pleie og omsorg, består denne sektoren fortsatt av fire enheter:

Sørfold Sykehjem, Sørfold Eldresenter, Hjemmetjeneste Nord/Elvheim og Hjemmetjeneste Sør. Men fra høsten 2012 er omsorg samlet under felles ledelse: Fra 1. oktober i år rapporterer enhetene innen omsorg til omsorgsleder.

Vurdere mål og resultater

I forbindelse med kommunens årsmelding som legges fram hver vår, skal enhetene vurdere om de har nådd de målene de satte i forbindelse med budsjettet.

Nedenfor ligger hele dokumentet, der sentraladministrasjonen og enhetene presenterer sine mål og kommentarer til budsjettet.

Når det gjelder talldelen av budsjettet, er det satt opp en enkel oversikt med sum inntekter og utgifter for hver virksomhet, der man kan sammenligne budsjett 2013 med budsjett 2012 og regnskap 2011.

Offentlig ettersyn
Fram til kommunestyrets budsjettmøte 18. desember ligger formannskapets budsjett på høring. På servicetorget og biblioteket finner du papirutgave av budsjettet med alle detaljer.

Det samme dokumentet i digital utgave vil også bli lagt ut her på hjemmesiden så snart det er klargjort.

I perioden med offentlig ettersyn kan alle sende inn merknader til budsjettforslaget. Disse sendes som e-post til post@sorfold.kommune.no eller med vanlig post til Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen.

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016:

Mål, budsjettkommentarer og nøkkeltall

Formannskapets budsjettvedtak 29.11.12

Gebyrer og betalingssatser

Sist oppdatert den 09. september 2015