Innsyn og medvirkning viktig

I første høringsrunde for kommuneplanen er det flere grunneiere som etterlyser skriftlig varsel om planprosessen. Betyr dette at kommunen forsømmer sitt informasjonsansvar?

F.v. byggesaksbehandler Eirik Stendal og kommunalsjef Kåre Isaksen, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Tar lovverket på alvor. Kommunalsjef Kåre Isaksen (t.h.) og byggesaksbehandler Eirik Stendal er opptatt av åpenhet og informasjon. Her med kommuneplanen og Norges lover.
 
Medvirkning
- Planleggingen skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. I planprosessene blir det lagt vekt på en åpen holdning, innsyn og medvirkning, understreker Eirik Stendal.
 
Folkemøter
- Det er veldig mange grunneiere i Sørfold, særlig i utkantstrøkene. Og mange av disse bor andre steder i landet. Dette betyr at de antakelig ikke er oppmerksomme på folkemøtene. Vi har annonser om oppstart av planprosessen i lokalavisene, og vi prøver også å ha oppdaterte adresselister tilgjengelig, men det er ikke alltid så lett. På siste høring har alle berørte grunneiere vi har adresse til fått eget brev, i tillegg til annonsering på hjemmesiden og i avisene. Internett har jo en stor fordel som informasjonskanal når man ikke vet hvor folk bor.
 
Rørstad
- Vi ser at det særlig er grunneiere på Rørstad som er misfornøyde med varslingen, og dette stedet er spesielt siden det ikke har noen fastboende. Hvis man skal holde folkemøte der, må det gjøres i fellesferien, og selv da kan det være vanskelig å samle folk og nå fram til alle.
 
Stort engasjement
-         Vi har fått til sammen 40 innspill i første høringsrunde, og flere av merknadene og innsigelsene er tatt til følge. Engasjementet er stort, og det er vi glad for.Vi føler også at vi har hatt en god dialog med innbyggerne i kommunen, sier Eirik Stendal.
 
 
Det er ny høringsrunde for kommuneplanen fram til 25. juni.
 
 
 Plan- og bygningsloven sier følgende om høring og medvirkning i planprosesser: 
5-1. Medvirkning
       Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.
       Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.
       I kraft 1 juli 2009, se § 34-1.
 
§ 5-2. Høring og offentlig ettersyn
       Når loven her bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt frist.
       Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det. Ved kunngjøring av planutkast skal det gjøres oppmerksom på om det foreligger alternative utkast til planen som ikke har vært eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at de er tilgjengelige på planmyndighetens kontor.
       Det skal legges til rette for elektronisk presentasjon og dialog i alle faser av planprosessen.
       Nærmere krav til høring og offentlig ettersyn framgår av bestemmelsene for den enkelte plantype.
 
-4. Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag
       Berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde.
       Andre kommuner kan fremme innsigelse mot forslag til slike planer i spørsmål som er av vesentlig betydning for kommunens innbyggere, for næringslivet eller natur- eller kulturmiljøet i kommunen, eller for kommunens egen virksomhet eller planlegging.
       Sametinget kan fremme innsigelse mot slike planer i spørsmål som er av vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse.
       Dersom planforslaget er i strid med bestemmelser i loven, forskrift, statlig planretningslinje, statlig eller regional planbestemmelse, eller overordnet plan, kan det fremmes innsigelse.
       Innsigelse skal fremmes så tidlig som mulig og senest innen den frist som er fastsatt for høringen av planforslaget. Innsigelse skal begrunnes.
 
§ 5-5. Begrensning i adgangen til å fremme innsigelse
       Det kan ikke fremmes ny innsigelse mot forhold fastsatt i formål og bestemmelser som det tidligere har vært fremmet innsigelse mot, og som har blitt avgjort i løpet av de ti foregående år. Det kan heller ikke fremmes innsigelse mot forhold i plansak som det kunne ha vært fremmet innsigelse mot i forbindelse med en tidligere plan om samme forhold vedtatt i løpet av de ti foregående år. Dersom kommunen og innsigelsesorganet er uenig om adgangen til å fremme innsigelse etter denne bestemmelsen er avskåret, avgjør departementet spørsmålet.
       I tilfeller som nevnt i første ledd tredje punktum får kommunens planvedtak først virkning når departementet har avgjort at innsigelsesadgangen er avskåret. Dersom departementet finner at innsigelsesadgangen er i behold, behandles saken videre på vanlig måte.
       Retten til å fremme innsigelse bortfaller dersom kravet til deltakelse i planprosessen etter § 3-2 tredje ledd ikke er oppfylt, forutsatt at planmyndigheten har oppfylt sin varslingsplikt og kravene til varsling for vedkommende plantype.
 
§ 11-14. Høring av planforslag
       Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse og eventuelt å fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel skal være minst seks uker.
       Av saksframlegget skal det framgå hvordan virkningene av planen og innkomne uttalelser til planforslaget har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt ved vedtaket. Det skal også framgå hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn.
Sist oppdatert den 09. september 2015