Vil beskytte drikkevannskilde

Søknad om utslippstillatelse i forbindelse med utbygging av Fagerbakken kraftstasjon er på høring, og Andkilen vannverk ber om at det lages en beredskapsplan for å beskytte drikkevannskilden.

andkilvatn.jpg

DRIKKEVANN. I dette området planlegges Fagerbakken kraftverk. Andkilvatnet sees lengst borte mot høyre på bildet. Foto. Sørfold kommune/ Kåre Isaksen.

Møter
Representanter for tre private vannverk i Andkilvatnet har nylig vært samlet til møte.

På møtet ble det klart at de ønsker å komme med innspill i forbindelse med den pågående høringsrunden. Dette gjelder både bygging av tilløpstunnel, kabeltrasé og atkomstveg.

Annen forurensningsrisiko
-  For tilsvarende beskyttelse langs Straumvatnet er det utarbeidet en beredskapsplan for beskyttelse av drikkevannskilden Straumvatnet.

Vi ønsker langt på vei å legge denne planen til grunn for utbygging av Fagerbakken kraftstasjon, med noen tilføyelser.

For dette anlegget vil det bli større uttak av fjell, som i tillegg vil medføre en annen forurensningsrisiko for drikkevannet, skriver representanter for vannverkene i et brev til Sørfold kommune.

Prøvetaking
De påpeker også at det det må settes opp et program for kontinuerlig prøvetaking av prosessvannet som slippes ut til resipienten Fagerbakkelva, både i anleggsperioden og i årene etter utbyggingen

Regler
-  For å begrense forurensning fra atkomstveg bør det settes opp regler som bestemmer bruken både i anleggsperioden og i årene etter. Det fokuseres særlig på støy, støvplager og utslipp langs vegtraséen, heter det blant annet i brevet, der representantene for vannverkene også ber om å bli informert i hele byggeprosessen.

Høring pågår
Det er Siso Energi som har søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse i forbindelse med utbygging av Fagerbakken kraftverk. Søknaden er på høring fram til 27. september, og Sørfold kommune er anmodet om å uttale seg om saken.

Se også:

Søker om utslippstillatelse

Sist oppdatert den 09. september 2015