Kommuneplanen

Kommuneplanens arealdel sjø og land 2009-2021 har vært på høring med frist 15. september.

Folkemøte Leirfjorden Foto Rita BergFolkemøter er en viktig del av prosessen omkring kommuneplanen. Dette bildet er fra et folkemøte i Leirfjorden. Mandag 7. september var det orienteringsmøte på Rådhuset.
 
 
 
Det er lagt ut 11 temakart som er en del av kommuneplanen.
 
NB! Kartene er nedskalert for å ble nedlastbare her på hjemmesiden. Hvis du ønsker å se dem i originalformat, kan servicekontoret sende dem til deg på E-post. Ring 75 68 50 00 eller send en e-post til post@sorfold.kommune.no hvis du ønsker dette.
 
Planen vil være kommunens styringsverktøy de neste årene og er en del av kommunens langsiktige planlegging. Dette er en overordnet plan, som fastlegger rammer for fremtidig arealbruk i kommunen, både i sjø og på land.
 
Planen består av plankart, utfyllende bestemmelser og tabell.
 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2009-2021
 
Plan- og ressursutvalget har i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5, 2.ledd, jfr. § 27-1, vedtatt i møte 21.04.2009 at forslag til Kommuneplanens arealdel 2009-2021 legges ut til offentlig ettersyn.
 
Høringsforslaget omfatter følgende:
  • Plankart; hovedplan og to kommunedelplaner (Røsvik og Straumen)
  • Tabelloversikt
  • Planbeskrivelse med bestemmelser og retningslinjer samt konsekvensutredning
  • Temakart 
 
Dokumenter i saken:
 
For å se områder nært er det bare å høyreklikke på pdf-dokumentet og velge markeringszoom.
Sist oppdatert den 09. september 2015