Friluftsmidler til Djupvik

Driftsutvalget har vedtatt at Djupvik Grendeforening får hele potten på 29.000 kroner til sitt prosjekt "På gjengrodde stier". Turløype til Kvanngrøva skal ryddes og merkes, og de gamle stedsnavnene skal skrives inn på skiltene.

Skjeltersjå Foto Siso VekstSkjeltersjå. Det skal også settes opp to skjeltersjåer ved turløypa i Djupvik. Disse produseres av Siso Vekst.
 
Ny utlysning
Tilskuddmidlene til friluftsliv er en del av kulturmidlene som vanligvis blir fordelt i slutten av mai.
 
 
 
Ved første gangs behandling i driftsutvalget ble det imidlertid vedtatt å utsette tildelingen av friluftsmidler med ny utlysningsrunde, da ingen av de to innkomne søknadene var i tråd med kriteriene.
I den nye runden med søknadsfrist 25. september kom det inn 5 søknader.
Foruten Djupvik Grendeforening forelå følgende søkere:
  • Strøksnes Grendelag søker om kr. 9 500 for rydding av tursti og oppsetting av gapahuk
  • Rørstad velforening søker om uspesifisert søknadssum til rydding av veier, reparasjon av gjestebrygge og kaiskur.
  • Tørfjorden grendeutvalg søker om kr. 10 000 for kjøp av benker i Nordfjorden og Andkilen.
  • Storeidet velforening søker om kr. 4 000 for kjøp av benker til utsetting langs buveien
 
Dugnadsvilje
- Samtlige søknader er innenfor retningslinjene for tilskudd, understreker saksbehandler Steinar Strand i sin utredning. Han foreslo likevel at hele summen ble tildelt til prosjektet i Djupvik.
- Dermed kan laget utnytte den store dugnadsviljen som finnes der for tida, og de vil kunne realisere sine planer. Det taler også til lagets fordel at prosjektet inneholder stor dugnadsinnsats og at det har ei kulturhistorisk vinkling gjennom skilting av gamle stedsnavn.
Oppsetting og drift av trimkasse ved skjeltersjåen ved enden av den ca. 2 km lange turstia vil kunne føre til at dette også blir et interessant turmål for utenbygdsboende, og samlet vil prosjektet kunne danne mal for liknende prosjekter i andre bygder, sier Steinar Strand.
En fortusetning for tilskuddet er at det innhentes skriftlig samtykke fra berørte grunneiere.
Driftsutvalget sluttet seg enstemmig til denne vurderingen.
Sist oppdatert den 09. september 2015