Midler til trafikksikkerhet

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg kan gi tilskudd til holdningsskapende tiltak for bedre trafikksikkerhet, som kampanjer, sykkelopplæring og temadager. Søknadsfrist er 1. oktober.

Sykkeldag ved Røsvik skole

Sykkeldag ved Røsvik skole i 2013, der politiet deltok.

Kommuner, skoler, foreninger og enkeltpersoner kan søke

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg støtter tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken.

Ledige midle for 2. halvår 2016 kunngjøres nå med søknadsfrist 1. oktober 2016, og både kommuner, FAU/ skoler, foreninger og enkeltpersoner kan søke.

Fysiske tiltak kan ikke få støtte

Det presiseres at disse midlene IKKE kan brukes til fysiske tiltak som gang – og sykkelveger, busslommer etc.

Tiltak som kan få støtte gjennom denne ordningen er holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring, sykkelprøver etc.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes som e-post til

 firmapost-nord@vegvesen.no

Eller med vanlig post til:

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Statens vegvesen

Postboks 1403

8002 Bodø.

Husk søknadsfristen: 1. oktober 2016.

Se også:

Tilskuddsordninger Nordland fylkeskommune

 

Sist oppdatert den 01. oktober 2016