Vil ha tilbake minibanken

Sørfold eldreråd mener at eldre må ha mulighet til å ta ut kontanter, og vil ta initiativet til en underskriftsaksjon for å få tilbake minibanken på Straumen.

Ikke lenger minibank på Straumen

STENGT. Her i Straumen sentrum var det tidligere bank og minibank.

Underskiftslister

Sørfold Eldreråd hadde møte 21. oktober, og behandlet blant annet en referatsak om banktjenester i distriktene.

Konklusjonen på dette var et forslag om å legge ut underskriftslister til støtte for saken. Eldrerådet mener også at det eventuelt kan være behov for å kunne ta ut kontanter i Røsvik.

Saken tatt opp på flere hold

Eldrerådet i Saltdal har også tatt opp dette med banktjenester i distriktene, og de reduserte mulighetene til både å sette inn og ta ut kontanter.

Rammer eldre spesielt

Det samme har Nordland fylkes eldreråd. Temaet er også tatt opp på nasjonalt plan, der stortingsrepresentant Ivar Kristiansen stilte spørsmål til Finansdepartementet om dette.

Kristiansen skriver blant annet:

-  I distriktsnorge oppleves nå en situasjon hvor folks tilgang til kontanter sterkt reduseres. Bankfilialer og kassafunksjoner nedlegges i kombinasjon med at antall minibanker i distriktene reduseres.

I særlig grad rammer en slik utvikling eldre personer. Er dette en ønsket utvikling fra Regjeringens side, eller hva vil finansministeren foreta seg for å forhindre et kontantfritt distriktsnorge?

Finansministeren svarer

Vi sakser fra finansminister Sigbjørn Johnsens svar:

- Bankene er en svært viktig del av vår samfunnsøkonomiske infrastruktur, blant annet for oppbevaring av sparemidler og utføring av betalingstransaksjoner, herunder å motta kontantinnskudd og å utbetale kontanter.

Det er av stor betydning at publikum har tilgang til bankinnskudd og betalingstjenester på en hensiktsmessig måte.

Bankvirksomhet krever konsesjon, og banker har enerett til å ta i mot innskudd fra publikum. Kunder må også ha adgang til å ta ut igjen sine innskudd. Kontanter er tvungne betalingsmidler, og dette må også gjelde overfor bankene.

Ikke alle kan bruke nettbank

Etter min mening er det naturlig å se disse reglene i sammenheng, slik at banker har plikt til å motta kontanter og å gi ut kontanter når kundene ønsker dette.

Bankene plikter også etter mitt syn også å ha et tilbud til kunder som ikke er i stand til å bruke nettbank til for eksempel å betale regninene sine.

Dette skriver finansminister Sigbjørn Johnsen som svar på Ivar Kristiansens spørsmål.

Sist oppdatert den 09. september 2015