Vil sikre bru

Utført inspeksjon viser betydelige og til dels kritiske skader på Mørsvikvatn bru. Formannskapet går inn for å bevilge 605.000 kroner for å reparere brua, og endelig behandling skjer i kommunestyret 11. november.

Mørsvikvatn bru, foto Safe Control AS
Store skader. Dette er Mørsvikvatn bru. Inspeksjon som ble foretatt i august i år viser at brua har betydelig nedsatt bæreevne. Foto: Safe Control AS.
 
Lovpålagt med inspeksjon
I 2009 fikk Sørfold kommune inspeksjon på bruer og kaier i kommunen. Dette er en lovpålagt oppgave, og Safe Control AS utførte arbeidet. Kommunen ble anbefalt å utføre en spesialinspeksjon på Mørsvikvatn bru.
 
Spesialinspeksjon ble utført i august i år.  Rapporten fra Safe Control AS datert 3. september i år viser følgende:
 
  •  Valgt opplagring er noe ugunstig.
  • Hovedbjelker har betydelig korrosjon.
  • Rekkverk har skader som brudd, deformasjon og korrosjon.
  • Betongdekket har enkelte punktskader på ytterkant.
 
Kritisk skade
Skadegraden er klassifisert fra 1-4, der 1 beskriver at ingen tiltak er nødvendig. Mørsvikvatn bru har skadegrad 4, som betyr kritisk skade med tiltak straks eller innen et halvt år.
 
Hovedfunn (mest kritisk skade) på brua er utvasking av stein og fyllmasse i bunn av landkarene. Det ene landkaret mangler underbygning nedenfor trykksone fra en av bjelkene. Det er kun mørtelen mellom natursteinene som holder landkaret oppe.
 
Kommunalt ansvar
Mørsvikvatn bru ligger på kommunal veg, og det er Sørfold kommune som har ansvaret for brua.
 
 Det er to fastboende husstander på den andre siden av brua. I tillegg skal blant annet renovasjon og brøytetjenester passere. 
 
Rådmannen konkluderer med at det bør bevilges 605.000 kroner, slik at skadene kan utbedres så snart som mulig. Beløpet finansieres ved låneopptak.
 
Formannskapet har i møte 3. novemer fulgt råmannens anbefaling. Endelig vedtak vil bli fattet i kommunestyret 11. november.
 
I rapporten fra Safe Control framgår det at brua kan ha en gjenværende levetid på 30-50 år hvis den får riktig vedlikehold.
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015