Ny møtedato

Etter planen skal plan- og ressursutvalget ha møte 8. september, men møtet er utsatt til 13. september. På sakslisten står blant annet 1. gangs behandling av Buvika skytebane, der planforslaget foreslås lagt ut til offentlig ettersyn.

Her planlegges Buvika skytebane

I dette området i Buvika planlegges elg - og leirduebane med standplassbygg i to etasjer. Bildet viser det som skal bli parkeringsplass.

Ingen innsigelser

Reguleringsplan for området er utarbeidet av Salten Kartdata AS etter oppdrag fra Fauske og Sørfold Jeger - og fiskerforening.

Oppstart av planarbeidet ble annonsert i juni, og det er sendt ut melding til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.

Sametinget har vært på befaring i området, men har etter denne ingen merknader til saken. Det har heller ikke Statens Vegvesen.

Rådmannen konkluderer med at planforslaget vurderes som gjennomarbeidet, og på en god måte ivaretar hensynet til barn og unge, støyproblematikk og universell utforming. Det anbefales derfor at planen legges ut til offentlig ettersyn.

Dette skal politikerne i plan- og ressursutvalget ta stilling til når de møtes tirsdag 13. september.

Sakene vil på vanlig måte bli lagt ut her på hjemmesiden så snart innkallingen er klar.

Sist oppdatert den 09. september 2015