Har Norges beste barnehager

Kommunebarometeret er en sammenligning av alle landets kommuner, der tjenestetilbudene rangereres etter bestemte kriterier. Innen barnehager ligger Sørfold på 1. plass!

Barn fra Straumen Barnehage ved froskedammen

Samtlige barnehager i Sørfold har flott beliggenhet, med skog og naturområder som nærmeste nabo. Slike ting er ikke vektlagt i kåringen, men vi tror det betyr mye for trivselen.

Barna i Straumen Barnehage finner mye spennende i froskedammen.

Årlig rapportering

 Det er Kommunal Rapport som utarbeider Kommunebarometeret, med innspill fra Statistisk sentralbyrå. Og sistnevnte baserer seg blant annet på kommunenes egen rapportering gjennom tall fra økonomirapporteringssystemet Kostra.

De viktigste kategoriene er hvordan kommunene scorer innenfor grunnskole, pleie/omsorg, barnevern, barnehage, økonomi, og hvor mye disponible inntekter kommunen har når den har gitt et standard tjenestetilbud.

Årets resultater er nylig presentert, og tabellen viser at Sørfold ligger på topp når det gjelder barnehager.

Innen barnehage er disse sju kriteriene med:

1. Andel ansatte med fagutdanning (viktigst, teller 35 prosent). I utgangspunktet skal fagutdanning gjøre deg mer kvalifisert til jobben enn de som ikke har slik utdanning.

2. Leke- og oppholdsareal per barn (teller 25 prosent). Mye plass er positivt, lite plass negativt.

3. Andel barnehager med 10 timer åpningstid eller mer (teller 10 prosent). Viser kommunens servicenivå i forhold til blant annet foreldre med ukurant arbeidstid.

4. Brutto driftsutgifter per time (lave kostnader gir best karakter, teller 10 prosent). Gir et bilde av om kommunen klarer å holde totalkostnadene nede.

5. Foreldrebetaling årsinntekt under 200.000 kr (teller 10 prosent). Gir et bilde av hvilken rett du har til lavere betaling. En del kommuner har ikke slik rabatt, men gir i stedet støtte på

andre måter. Men ved å ha en automatisk rabatt slipper for eksempel foreldrene ekstra søknadsrunder og ytterligere blottlegging av dårlig økonomi.

6. Antall barn per årsverk (teller 10 prosent). Korrigert for alder.

7. Søskenmoderasjon for barn to (teller 5 prosent). Gir et bilde av kostnaden ved å ha to barn i barnehagen.

Kulturkommunen

Når det gjelder området kultur, ligger Sørfold også meget godt an med sin 13. plass.

Denne vurderingen er basert på 7 kriterier:

1. Kultur som andel av totalbudsjettet. Det viktigste nøkkeltallet i indeksen (40 prosent). Sier noe om hvor høyt kultur blir prioritert i forhold til lovpålagte oppgaver.

2. Kommunale gang- og sykkelveier per innbygger. Gir et bilde på i hvor stor grad kommunen legger til rette for myke trafikanter. Tar ikke hensyn til statlige gang- og sykkelveier. Teller 15 prosent.

3. Tilskudd til lag og foreninger som andel av totalbudsjettet. Forteller noe om kommunen bruker mye på frivillige i forhold til resten av pengebruken. Teller 10 prosent.

4. Andel av totalbudsjettet som går til rekreasjon i tettsteder. Indikerer om kommunen bruker penger på sentrumsutvikling, og kan dermed si noe om det er penger til å gjøre sentrum og tettsteder til hyggelige steder å oppholde seg. Teller 10 prosent.

5. Andel elever som går på musikk- eller kulturskole. Forteller noe om hvor populært et viktig kulturtilbud til barn og unge er. Teller 10 prosent.

6. Utlån per innbygger fra bibiotek, alle medier. Viser om en av de viktigste kulturinstitusjonene i kommunen faktisk blir brukt. Teller 10 prosent.

7. Tilskudd til barn og unge. Som indikator nummer 3. Teller 5 prosent.

Rask saksbehandling innen barnevern

Også for barnevern kan Sørfold være godt fornøyd med kåringen, her ligger kommunen på en fin 40. plass.

Gode skoler

Det samme gjelder for grunnskoler, der kommunen er rangert på 49. plass.

For barnevern er følgende kriterier lagt til grunn:

1. Andel saker med over tre måneder saksbehandling (viktigst, teller 40 prosent). Loven sier at det bare er i særlige tilfeller at saksbehandlingstiden kan overgå tre måneder. Å undersøke saker raskt er svært viktig for alle involverte.

2. Stillinger med fagutdanning per 1.000 barn (teller 30 prosent). Gir et bilde av om kommunen har nok bemanning til å takle saker. Kommuner med ekstremt få barnevernsaker, og dermed lite behov for ansatte, kan komme uforskyldt dårlig ut.

3. Andel barn på tiltak som har fått en utarbeidet plan (teller 15 prosent). Kommunen plikter å utarbeide slik plan (med noen begrensninger). Tallene viser sammenfall mellom utarbeidet plan og system for brukerundersøkelser (kriterie nr 5).

4. Brutto driftsutgifter per barn, funksjon 244 - Barneverntjeneste (lave kostnader gir best karakter, teller 10 prosent). Indikerer om barnevernet klarer å drive rimelig. Ikke et mål i seg selv, men flere kommuner klarer å kombinere gode resultater for de andre nøkkeltallene og lave utgifter.

5. System for brukerundersøkelser innen barnevern (teller 5 prosent). Vi valgte å se bort fra om det har vært brukerundersøkelse sist år, det viktige må være at det er system for å spørre brukerne - vi antar at det å ha et system også betyr at undersøkelse faktisk gjennomføres.

Sist oppdatert den 09. september 2015