Ny dyrevernsnemnd

Med virkning fra 1. januar 2011 har Mattilsynet oppnevnt ny dyrevernsnemnd for Salten, og Sørfold er den eneste kommunen i Salten som ikke er representert med medlem eller varamedlem.

Fine sauer, illustrasjonsfoto Bioforsk Tjøtta
Fine sauer som har det godt. Illustrasjonsfoto: Bioforsk Tjøtta.
 
Endret struktur
Høsten 2008 oppnevnte Sørfold kommunestyre 5 medlemmer med varamedlemmer til dyrevernsnemnda for indre Salten. Det samme gjorde kommunene Beiarn, Fauske og Saltdal. Det ble med andre ord meldt inn 20 forslag på medlemmer til Mattilsynet, til det som skulle bli en nemnd bestående av 5 faste medlemmer. Fra Sørfold var det kun Odd Kvarsvik som ble valgt inn.
 
Sittende dyrevernsnemnd for indre Salten består av:
 
Ann-Kristin Engan, Saltdal (leder)
Svein Jensen, Fauske
Lillian Slettvoll, Fauske
Odd Kvarsvik, Sørfold
Hans Kristoffersen, Beiarn.
 
Denne nemnda ble oppnevnt for perioden 2009-2012, men i sommer ble det vedtatt ny instruks for dyrevernsnemndene med grunnlag i den nye dyrevernloven, og denne gjelder fra 1. januar 2011. 
 
 
Mattilsynets regionkontor vurderer at under ny instruks er det mest formålstjenlig at hvert distriktskontor har kun én dyrevernsnemnd, og de har bestemt at dette med ett unntak skal gjennomføres fra årsskiftet.
 
Dermed har de nå oppnevnt dyrevernsnemnd som skal ha hele Salten som virkeområde. 
 
Ingen fra Sørfold
Den nye nemnda er oppnevnt for perioden 01.01.2011-31.12.2012 og består av følgende personer:
 
Bjørn Knutsen, Hamarøy
Ann-Kristin Engan, Saltdal
Svein Jensen, Fauske
Leif Nilsen, Gildeskål
Lodve Lakså, Bodø
 
Det er også oppnevnt 5 personlige varamedlemmer. Disse er fra kommunene Steigen, Beiarn, Fauske, Meløy og Bodø. Med andre ord er heller ikke noen av disse fra Sørfold. Og Sørfold er den eneste kommunen i Salten som ikke har medlem eller varamedlem i den nye dyrevernsnemnda for Salten.
 
Endret mandat
Som en overgangsordning har dyrevernsnemndene i år arbeidet etter gammel instruks. Den nye instruksen blir gjort gjeldende fra årsskiftet, og innebærer også endringer i måten nemndene skal arbeide på.
 
De skal ikke lenger fatte vedtak –  den forvaltningsmessige oppfølgingen av dyrevernssaker skjer i regi av Mattilsynet.
 
Dyrevernsnemndene har en viktig rolle i å sikre lekmannsskjønnet i det arbeidet som Mattilsynet gjør innenfor dyrevelferd, og de vil knyttes nærmere opp mot dstriktskontoret enn tilfellet var under gammel ordning.
 
Mattilsynet  (link) er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler.
Sist oppdatert den 09. september 2015