Nye politikere

Det nyvalgte plan- og ressursutvalget har sitt første møte 2. november, og der vil de også få informasjon om kommuneplanens arealdel og matrikkelloven. Dagens politiske struktur ble vedtatt i 2004, og de 8 medlemmene av dette utvalget er det tredje plan- og ressursutvalget i Sørfolds politiske historie.

F.v. Eirik Stendal og Kåre Isaksen

PLANER OG LOVVERK. Plan- og ressursutvalget behandler saker i henhold til bl.a. plan- og bygningsloven, jordloven og matrikkelloven. 

Her er t.h. kommunalsjef Kåre Isaksen med Norges lover og byggesaksbehandler Eirik Stendal med kommuneplanen. Begge vil orientere de nye politikerne om saksområde og lovverk.

Delegerte saker

Til møtet i plan- og ressursutvalget 2. november er det en forholdsvis lang saksliste, men de fleste sakene er til orientering. Saker merket RS står for referatsak, som betyr at det er en ren orientering.

DS står for delegert sak, og her har saksbehandler delegert myndighet til å treffe avgjørelse, men disse sakene skal refereres i utvalget.

PS betyr politisk sak, og her er det politikerne som fatter vedtak. Administrasjonen skriver saksutredning som konkluderer med en innstilling, dvs. et forslag til vedtak, men det er politikerne alene som vedtar.

Se saksliste 2. november (pdf)

Mange lover

Plan og ressursutvalget behandler alt av plan – og byggesaker, delingssaker, konsesjonssaker etc., og innenfor administrasjonen er det hovedsakelig enhet teknisk/næring som arbeider med dette saksfeltet.

Driftsutvalget

Det andre utvalget er driftsutvalget, som behandler saker som gjelder skoler, barnehager, omsorg, helse, NAV og kultur. De skal ha møte 3. november.

Se også:

Politisk struktur

Plan- og ressursutvalget 2011 – 2015

Driftsutvalget 2011-2015

Dagens politiske struktur ble vedtatt i juni 2004, og trådte i kraft fra 1. januar 2005.

Hvordan så det politiske kartet ut før den tid?

Etater og hovedutvalg

Fram til 1999 hadde Sørfold den såkalte hovedutvalgsmodellen, i likhet med mange andre kommuner. Disse var sektorstyrer som tilsvarte de kommunale etatene, dvs. hovedutvalg for skole (skolestyre), helse/sosial, kultur, teknisk, næring.

Hovedutvalgsmodellen forlates

I november 1999 vedtok kommunestyret å legge ned hovedutvalgene.

Da satt man igjen med kun formannskap og kommunestyre, samt et naturutvalg som var viltnemnd, friluftsnemnd og innlandsfiskenemnd, og et kulturutvalg som inneholdt både politikere og representanter for det frivillige kulturliv.

I denne modellen var formannskapet planutvalg og næringsstyre.

Evaluering og endring

I februar 2004 ble det vedtatt å evaluere den politiske strukturen, og i juni samme år vedtok kommunestyret dagens politiske struktur, som ble fulgt opp med valg av representanter til de nye utvalgene i desember 2004 med ikrafttredelse fra 1. januar 2005.

Men vedtaket i juni 2004 var ikke enstemmig. Det alle var enige om, var å opprette et plan -og ressursutvalg, og det var også enighet om å endre strukturen, men Senterpartiet fremmet et forslag om et komitéutvalg i stedet for et fast driftsutvalg, med rullerende saksordfører.

Da det kom til avstemning, ble forslaget fra Arbeiderpartiet og SV vedtatt med 13 stemmer, mens Senterpartiets fikk 8 stemmer.

Det første plan- og ressursutvalget ble ledet av Anne-Lise Nordvik Arntzen (SP), mens Karin Bakken (AP) ble valgt til leder av det første driftsutvalget.

I forrige valgperiode (2007-2011) var Tor Ankjell leder av plan- og ressursutvalget, og Idar Mohaug (begge AP) ledet driftsutvalget.

To korpsledere

I det nye plan- og ressursutvalget er Liv Edle Reffhaug (AP) leder, og Kolbjørn Mathisen (AP) leder driftsutvalget.

Og faktisk har disse to mere til felles enn partitilhørigheten: Begge er korpsledere. Liv er leder av Nordygda skolekorps, og Kolbjørn er leder av Straumen skole- og ungdomskorps.

Sist oppdatert den 09. september 2015