Oppsummerer Rago-innspill

Forvaltningsplan for Rago har vært på høring, og Midtre Nordland nasjonalparkstyre har mottatt mange innspill. De har laget en oppsummering av disse, der de også kommenterer en del av forslagene.

Næringssjef Gerd Bente Jakobsen ved servicebygg i Lakshola

Servicebygg ved innfallsport
Ved innfallsporten til Rago i Lakshola er det satt opp et fint servicebygg med toalett. Dette medfører en del utgifter for Sørfold kommune, og næringssjef Gerd Bente Jakobsen (bildet) opplyste på åpnet møte om forvaltningsplanen at kommunen håper på økt tilskudd til dette vedlikeholdet.

Parkeringsplassen for liten
Ellers når det gjelder innfallsporter, skilting og stier påpekes behovet for større parkeringsareal i Lakshola, og at arbeidet med klopping av stier både i og utenfor nasjonalparken bør fortsette.

Ved nedre innfallsport i Nordfjorden er det satt opp gapahuk, utedo og søppelbokser. Dette initiaivet fra grunneierne bør støttes opp om, ble det påpekt på  møte om forvaltningsplanen.

Skilt bør skiftes ut
Statskog mener at informasjonsskilt ved utgangspunktene for nasjonalparken bør skiftes ut og erstattes med skilt etter ny mal i Statskog, dvs. metallskilt med antall kilometer.

Ferdselen bør trygges
På åpent møte om forvaltningsplanen 27. februar i år ble det blant annet påpekt at stien fra Storskogvatnet opp mot Sølvskardvatna går gjennom ei steinur øst for et lite vatn, og her bør stien legges om for å trygge ferdselen for turgåere.

Dette er najsonalparkstyret enige i, og de kommenterer forslaget slik:

Omlegging innarbeides i planen
–  Forvaltningsplanen legger opp til at det ikke skal igangsettes sikkerhetstiltak ut over de tiltak som allerede er utført i tilknytning til parken. Stien opp til Sølvskardvatna går gjennom ei ur som er svært risikabel å ferdes i, og forvaltningsmyndigheten ønsker derfor å åpne for omlegging av stien for å trygge ferdselen for turgåere.

Tiltaket vil derfor bli tatt inn i forvaltningsplanen.

Sølvskardvatna i Rago

Sølvskardvatna i Rago. Foto: Halvard Toften.

Flere ønsker elgjakt
Det er ikke tillatt å jakte elg i nasjonalparken, men flere etterspør dette.

Det har også kommet inn høringsuttalelser om fiske, vedhogst og annet.

Her kan du laste ned og lese dokumentet som oppsummerer innspillene:

Innspill høringsrunde forvaltningsplan Rago (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015