Vil ha oppvekstplan

Oppvekstplanen skal sikre at barn får trygge oppvekstvilkår og riktig hjelp til rett tid. 7. april skal kommunestyret gi klarsignal til oppstart av planarbeidet og oppnevne representanter til arbeidsgruppa.

 

Fra Røsvik barnehage, foto Røsvik barnehageTRYGGHET OG TRIVSEL. Dette barnet går i Røsvik barnehage, og det er ikke vanskelig å se at hun stortrives.

Mange planer

Rektorene og barnehagestyrerne har jevnlige møter. 24. februar møttes de for å rullere strategiplanene for barnehagene og skolene i Sørfold. 

Da kom man fram til at det også er andre planer som griper inn i strategidokumentene.

Eksempler på slike planer er handlingsplan for barn og unges oppvekstvilkår, handlingsplan mot mobbing samt folkehelseplanen.

 

En egen strategiplan for kulturskolen er også under utarbeidelse.

Mange sektorer

Ansvaret for barn og unge er oppstykket og fordelt på mange enheter og sektorer. Helse har ansvaret for helsestasjonen og skolehelsetjenesten, oppvekst for skoler, barnehager og SFO, kultur for kulturskole og andre fritidstiltak, barnevern er en del av NAV osv.

Dette betyr at hvis man vil favne om alt som berører barn og unge fra 0 til 18 år, må man for det første involvere mange, og for det andre må man lage en plan som går på tvers av tradisjonelle sektorplaner.

Gode oppvekstvilkår

En oppvekstplan vil være et aktivt virkemiddel i kommunens arbeid med å skape trygge og gode oppvekstvilkår.

Driftsutvalget behandlet en referatsak om utarbeidelse av oppvekstplan 1. mars i år. Det ble da vedtatt en merknad om at man så positivt på å starte opp et slikt planarbeid, og man ba om egen sak i kommunestyret knyttet til dette.

Denne saken kommer opp 7. april, og rådmannen ber kommunestyret oppnevne en eller to representanter til arbeidsgruppa som skal utarbeide planen. De øvrige medlemmene av gruppa oppnevnes av rådmannen.

Sist oppdatert den 09. september 2015