Overtar vannverk

De private vannverkene i Mørsvik og Lillegård/Nedregård har søkt om kommunal overtakelse. Rådmannen foreslår at dette innvilges med visse forbehold, og saken kommer opp i formannskapet 18. januar.

Straumen vannverk, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Kommunalt. Hvis politikerne følger rådmannens innstilling, vil Mørsvik og Lillegård/Nedregård vannverk bli kommunale, i likhet med dette. På bildet ser vi Straumen vannverk, som ligger ved Straumvatnet.
 
Avtale om klausulering
I saksframlegget til formannskapet tas det forbehold om at det inngås avtale om klausulering med berørte grunneiere. Dette må på plass før eventuell overtakelse kan skje.
 
Begge vannverk søkte om kommunal overtakelse i 2008. Begrunnelsen var liten vilje til dugnad blant oppsitterne, samt at arbeidet med å få vannverkene godkjent av Mattilsynet etter hvert har blitt krevende og kostbart.
 
Det ble lagt fram en sak for formannskap og kommunestyre der det var utarbeidet to avtaler for hvert vannverk. Avtale nr.1 var en avtale mellom vannverket og grunneiere/ abonnenter.
 
Denne avtalen sikrer blant annet ledningskartverk og rettigheter for videre tinglysning hvis kommunen overtar vannverket.
 
Avtale nr. 2 er en avtale om endelig kommunal overtakelse.
 
Fullmakt
Sakene ble behandlet i kommunestyret 16. desember 2008. Da fikk administrasjonen fullmakt til å forhandle videre i henhold til saksutredningen for overtakelse av private vannverk.
 
Det ble også vedtatt at avtalen skulle godkjennes av formannskap og kommunestyre, og det er dette som nå skal skje.
 
Etablert under krigen
Lillegård og Nedregård vannverk ble etablert under krigen, der ledningsnettet var bygd av gamle trerør.
 
På starten av 1960- tallet renoverte Statens Vegvesen ledningsnettet i forbindelse med en utbygging de hadde i området. Det ble da stukket plastslange gjennom trerørene fra det gamle samvirkelaget til vanninntaket i Steinbakkelva.
 
Da Statens Vegvesen bygde gang og sykkelvei i Megården på 1990- tallet, ble deler av ledningsnettet skiftet ut. Dette gjelder også fra kryss E6 til Lillegård.
Ledningsnettet er med andre ord delvis skiftet ut.
 
I Steinbakkelva er det et reserveinntak som benyttes i spesielt tørre perioder.
 
Nyere vannverk i Mørsvik
Mørsvik vannverk ble etablert i 1988. Ledningstraseen er derfor relativt ny, og det er ikke problematikk med lekkasjer. Oppsitterne har bygd og driftet anlegget siden det ble etablert.
 
Ledningsnettet som er ca 3000 meter langt strekker seg fra inntakskum i Mørsvikelva til Mørsviknes. I tillegg er det en ledning som går til butikken i Mørsvikbotn.
 
Inntakskummen i Mørsvikelva er bygd av betongringer med trelokk. Det har ikke vært problemer med vannmangel eller frostskader.
 
Ombygging nødvendig
Vannet er ikke av en slik kvalitet at det vil bli godkjent av Mattilsynet som en barriere. Vannverket har i dag et stk UV-aggregat, og det vil med dagens løsning bli nødvendig å investere i en ny barriere. Pga av fargetallet vurderes kjemisk felling som den beste løsningen.
 
Ombygging til et slikt renseanlegg vil koste ca 1. 700. 000 kroner.
 
Rådmannen skriver også at det bør vurderes om fritidsboliger og hytter som i dag betaler halv vannavgift skal betale samme avgift som øvrige abonnenter.
 
Sakene skal behandles i formannskapet 18. januar og i kommunestyret 1. februar.
 
 
 

 

 
 
 


 

Sist oppdatert den 09. september 2015