Penger til uteområder

Kommunestyret har bevilget 500.000 kroner til uteområder ved skoler og barnehager i kommunen. Det er nå bestemt hvordan disse midlene skal fordeles.

Uteområde ved Straumen skole, foto Sørfold kommune/ Steinar Strand

STRAUMEN SKOLE.  I den delen av uteområdet som vises her er det planlagt bl.a. huske, klatrestativ og sandkasse.

Arbeidsgruppe

I forbindelse med budsjettbehandlingen ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å foreslå hvordan de 500.000 kronene skal brukes.

Denne har bestått av Rita Rønnebu som er fagleder oppvekst, Asbjørn Knutsen fra teknisk/næring samt Steinar Strand, som er folkehelsekoordinator. Gruppa har hatt fokus på hvordan man kan stimulere til økt egenaktivitet hos barna, og det er tatt hensyn til barnetall/elevtall.

Godkjent

Arbeidsgruppa fikk frist til 1. mars med å legge fram sin innstilling, og i mandatet lå også at de skulle innhente innspill fra skolene og barnehagene. Dette har de fått fra samtlige, og arbeidsgruppas innstilling ble presentert for formannskapet 9. mars. Den ble da vedtatt.

Investeringer og tidligere vedtak

Utenom disse 500.000 kronene er det tidligere fattet en del vedtak som også berører uteområdene ved skolene og barnehagene. Her er en oversikt over disse tiltakene og bevilgningene:

Vedtatte investeringer i henhold til økonomiplanen 2011-2014:

 

Kroner til investering

 

Årstall

Straumen skole

30 000

377 000

 

140 000

 

30 000 000

 

150 000

Frisbee -golf

Opprusting av idrettsplass

Kunstgress ballbinge og klatrevegg

Rehabilitering/retekking av tak

Oppstart musikkbinge

2011

2011

 

2013

 

2011-2013

 

2011

Straumen barnehage

50 000

Søppelskur

2013

Røsvik skole

200 000

 

 

30 000

tilrettelegging utemiljø etter ombygging av gymsal

Frisbee - golf

2012

 

 

2011

Mørsvik oppvekstsenter

30 000

65 000

Frisbee – golf

Sykkelløype

2011

2011

Leirfjorden skole

 

 

 

Røsvik barnehage

 

 

 

 

Matematisk fordeling

Arbeidsgruppa laget først et oppsett der man fordeler de 500.000 kronene rent matematisk, dvs. utelukkende etter barnetall/elevtall, uten å ta hensyn til hva som finnes fra før av, eller behov og ønsker.

En slik fordeling ville se slik ut:

 

Antall elever/barn

Kroner etter matematisk fordeling

Ønsket beløp kr

Straumen skole

178

264 880

319 000

Straumen barnehage

54

  78 869

  79 050

Røsvik skole

47

  69 940

100 000/60 380

Mørsvik oppvekstsenter

19+4=23

  34 226

200 000

Leirfjorden skole

19

  28 273

117 640

Røsvik barnehage

16

  23 809

  45 000

 

Helhetlig vurdering

Men om intensjonen var å løse oppgaven rent matematisk, ville det neppe vært nødvendig med verken arbeidsgruppe eller innspill med behov og ønsker fra de berørte enhetene.

Barn og lekestativ ved Mørsvik oppvekstsenter, foto Sørfold kommune/ Kirsti Mørsvik

MØRSVIK OPPVEKSTSENTER. De minste skolene er tilgodesett med betydelig høyere beløp enn elevtallet tilsier, fordi behovet for oppgradering er stort. Dette lekestativet er innkjøpt av foreldreforeningen i Mørsvik, men er råttent og må rives.

Ut fra en helhetlig vurdering, og ut fra sitt mandat, endte arbeidsgruppa opp med følgende fordeling, som politikerne sa seg enige i:

 

Antall elever/barn

Kroner etter matematisk fordeling

Ønsket beløp kr

Foreslått beløp, kr

Straumen skole

178

264 880

319 000

203 000

Straumen barnehage

54

  78 869

  79 050

  78 869

Røsvik skole

47

  69 940

100 000/

60 380

  69 940

Mørsvik oppvekstsenter

19 (skole)+4 (barnehage)=23

  34 226

200 000

  69 226

Leirfjorden skole

19

  28 273

117 640

  54 153

Røsvik barnehage

16

  23 809

  45 000

  23 809

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015