Planprogram for E6-tunnelene vedtatt

Planprogrammet for reguleringsplan E6 Sørfoldtunnelene har vært på høring. I høringsperioden har det vært to folkemøter og en åpen kontordag. Planprogrammet er nå vedtatt, og her kan du lese om dette og alle innkomne merknader med kommentarer.

Folkemøte på Kobbelv Vertshus i mars

Folkemøte på Kobbelv Vertshus i mars samlet mange interesserte. Foto: Saltenposten/Frida Kalbakk.

Stort engasjement og 55 merknader

Planforslaget var ute på høring i perioden fra 26. februar til 22. april i år. Plandokumentene var tilgjengelig både på statens vegvesens nettsider og på Sørfold kommunes hjemmesider.

Dokumentene i papirutgave lå også utlagt for publikum på servicekontoret i Sørfold kommune.

Det ble videre arrangert folkemøte på Kobbelv Vertshus og Tørrfjord grendehus, begge med stort oppmøte.  I tillegg var det åpen kontordag på Kobbelv Vertshus.

–  Vi har mottatt 55 merknader til planprogrammet, som er vurdert og kommentert, skriver Statens vegvesen i forbindelse med saken. 

Det er Regjeringen som vedtar vegkonsept

–  Mange merknader går på valg av vegkonsept.

Valg av vegkonsept skjer gjennom arbeidet med konseptvalgutredningen, og ikke gjennom planlegging etter plan‐ og bygningsloven, presiserer Statens vegvesen.

–  Regjeringen vil fatte vedtak om valg av vegkonsept i løpet av høsten 2015 etter en høringsrunde.

Mange av innspillene fra private handler om detaljerte forhold som vi vil vurdere underveis i vårt planarbeid.

Vi er så langt i planarbeidet ikke kommet ned på et detaljeringsnivå at vi kan ta stilling til atkomster, vannkilder o.l.

Dette vil bli vurdert av oss i planarbeidet i løpet av høsten 2015.

Ut over dette er merknadene vurdert og kommentert så langt vårt detaljeringsnivå tillater, skriver Statens vegvesen.  Her kan du lese samtlige innspill med kommentarer:

Merknadsbehandling (pdf)

Sørfold kommune har vedtatt planprogram

Det som er Sørfold kommunes rolle i denne saken, er å vedta planprogram for reguleringsplan E6 Sørfoldtunnelene. Her er kommunen planmyndighet, med hjemmel i plan- og bygningsloven.

18. juni sto planprogrammet på sakskartet i kommunestyret.

–  Rådmannen mener planprogrammet legger opp til en god prosess videre fram mot reguleringsplan. Planprogrammet anbefales vedtatt, skriver rådmann Ørjan Higraff blant annet i sitt saksframlegg.

Kommunestyret sluttet seg til dette, og planprogrammet ble enstemmig vedtatt. Her kan du lese det:

Vedtatt planprogram (pdf)

Kart planprogram pdf)

 


 

Sist oppdatert den 09. september 2015